JAPAUN (TOP) –  Vise-Ministru Parlamentar ba assuntu relasaun exterior Japaun nian, Miyake Shingo katak, povu Japaun prontu kontinua nasaun ki’ak no frazil sira ne’ebé hamahon aan iha ...

#Saude

Artigu seluk

PUBLISIDADE

#OeKusi #RAEOA

Artigu seluk

#Politika

Artigu seluk

Liu husi biban ida ne’e, hau – Martinho Germano da Silva Gusmão, hakarak hato’o hau nia sentimento profundo ho sincera gratidão ba:

Mundu

Artigu seluk
Online Counter