Iha tinan 2015, governu sira husi nasaun hotu-hotu, sosiedade sivíl no umanidade tomak foti esforsu boot ida hodi adopta Objetivu Dezenvolvimentu Sustentavel (ODS) - ambisiozu, haree ba oin, no atu hetan liuhusi parseria no konsensu - ho objetivu atu hasai ema husi kiak, hamenus dezigualdade, no rezolve kestaun sira seluk ne'ebé limita ita-nia potensialidade; atu proteje ita-nia planeta, ita-nia uma, husi mudansa klimátika no dezastre sira ne'ebé kauza husi ema; atu hetan prosperidade ba ema hotu-hotu, hamenus dezigualdade, hamenus modelu konsumu, promove igualdade no justisa, atu nune'e ema hotu-hotu, maske iha sira-nia sirkunstánsia, Bele moris no moris-di'ak; promove ko-ezisténsia pasifika no mundu ida-ne'ebé la iha konflitu; no buat hotu-hotu ne'ebé sei realiza liuhusi parseria - hanesan, respeitu, la iha diferensa bazeia ba nasaun ida-ne'ebé boot, ho ema hotu-hotu iha lian no partisipasaun iha futuru.

Leia mais...

Comissão Politica Nacional, Partido CNRT, hala'o reuniaun iha dia 1 de fevereiro de 2023, atu hasai desizoens ne’ebé lós kona-ba Konjuntura politica atual e, liuliu, ko'alia kona-ba enkontru ne’ebé sei hala'o ho Prezidente da Repúblika, ne’ebé sei realiza iha loron 3 fulan ida ne'e.

Leia mais...
Hare seluk
Online Counter