Populariedade no lejitimidade nudar konseitus rua ne’ebé iha ligasaun íntima ho figura Xanana Gusmão nian, ligadu mos ho karizma, kualidade sira ne’ebé Nia konkista liu husi Nia atus durante tempu rezisténsia, no husi Ninia didikasaun no esforsu durante prosesu dezenvolvimentu ba povu no nasaun Timor Leste nia moris.

Leia mais...

Openiaun

Termo: Refleksaun Filozofia

         Introdusaun

Politika laos buat nebe mak sai ambiugitas ida hodi halao utopia ba desentralizasaun moris hatauk ba ema seluk. Ema hotu iha direitu atu halao politika. So que politika ho maneira oinsa? Maneira atu sobu ou maneira atu hadia? Ida ne’e mak sai kestaun boot ida iha arena Politika. Politika laos sai funsaun ida nebe ema hanaran “subjektivo”. Tanba Sistema politika subjektivo hare liu ba Sistema familiarismo nian. Oinsa hanoin husi politika sekularismo nian.

Leia mais...
Hare seluk

PUBLISIDADE

Online Counter