VATUBORO (TOP) – Suku Hadomi Inan no Oan (SHIO) iha suku Vatuboro, Likisa deklara sai independente ona hodi prontu atu organiza mesak atividades saúde inan no oan hamutuk ho lideransa komunitarian ...
Lee kontinua...

Oekusipost.com Dili – Prosesu amostra espesimé ne’ebé hala’o husi ekipa vijilánsia epidemiolójika ba ema nain 79 husi munisipiu Likisa, oras ne’e rezultadu hatudu nain 27 mak negativu ...
Lee kontinua...
Mak ne'e deit
Online Counter