Foin fulan 6, ezonera ona ema nain 5 iha Ambeno

AMBENO (TOP) – Politika odiu no vingansa la’os akontese de’it iha kapital nasaun no munisipiu seluk, maibé akontese mós iha Rejiaun Administrativu Espesial Oe-Kusi Ambeno (RAEOA).

Politika no sistema ukun hanesan ne’e sei kontinua akontese iha tinan rua oin mai bainhira partidu politika ida maka manan eleisaun jeral 2023. Ohin loron sira ne’ebé ezoneradu simu desijaun ne’e ho fuan boot no pasiensia, maibé aban-bainrua sira nia partidu maka manan fali mós sei halo nafatin hanesan saida maka akontese ba sira. Ida ne’e maka simplesmente hanaran politika odiu no vingansa.

Kona-ba politika odiu no vingansa, autoridade sira iha RAEOA foin maka assume sira nia kargu fulan 6, maibé konsege ezonera ona ema nain 5, ho rajaun la klaru. Ema nain 5 ne’e, nain 2 nu’udar xefe departamentu, no nain 3 nu’udar diretor sira. 

Arsenio Paixão Bano simu posse ba kargu Prezidente Autoridade RAEOA iha loron Sesta 12 Juñu 2020, no iha loron 16 Juñu foin maka tun husi ro Berlin Nakroma iha portu Iwao Kitahara Mahata, iha nia diskursu Bano hahu kedas ho lia-fuan ameasa katak sei tebe sai hotu kedas ema sira ne’ebé la’os husi partidu FRETILIN. No, nia realiza duni nia lia-fuan ameasa ne’e hodi “tebe” sai kedas ema nain 83 iha Ambeno iha loron 30 Juñu 2020 ne’ebé maioria husi partidu CNRT.

Lista ezonerasaun ne’ebé The Oe-Kusi Post asesu, ezonerasaun dahuluk maka Xefe Departamentu CDC nu’udar mós responsavel pilar 9 Covid-19 RAEOA Tomas Basco (CNRT) troka fali ho Patricio da Costa (FRETILIN) iha loron 14 Janeiru 2021.

Liu loron hira de’it ezonera tan diretor saúde RAEOA Luis de Jesus Neno (CNRT) hodi troka fali ba Manuel da Costa (FRETILIN) atual Sekretáriu Rejional Saúde iha loron 25 Janeiru 2021.

Seidauk sente satisfas, kontinua ezonera tan Xefe Ekipa ka Responsavel Sala Izolamentu Covid-19 Cristina Tilman troka ho Juliana Correia (FRETILIN) iha loron 9 Fevereiru 2021, no iha loron 10 Fevereiru 2021 ezonera tan kargu xefia nain 2 iha hospital referal Oe-Kusi Ambeno maka hanesan Diretor Clinika Enfermeiru Baptista Punef troka fali ho Agnes Noni Bene Bana (FRETILIN), no diretora apoiu servisu klinika Merita Marques Lafo troka ho Catarina Anuno (FRETILIN).

Ema nain 5 ne'ebé hetan ona ezonerasaun ne'e mesak ema profisional saúde no hasai kursu akademiku kona-ba saúde nian, maibé tenke hasai sira, tanba de'it sira la'os mai husi partidu FRETILIN.

Enfermeiru Batista Punef.

Eis Diretor Klinika Enfermeiru Baptista Punef sente dúvida ba karta ezonerasaun ne’e, tanba la lakru.

“Ha’u mós lahatene kazu ne’e saida derepenti de’it simu karta ne’e husi gabinete. Ami le’e karta ne’e ha’u nia sala mós ha’u lahatene kazu ne’e saida loos, maibé ha’u tenki simu maske ha’u lahatene ha’u nia sala, maibé klaru katak Maromak maka hatene karik sala, maibé ha’u la komete buat ida iha ne’eba, halo susesu maka iha hateten enfermeiru Batista Punef via kontaktu telemove ba TOP Domingu 14 Fevereiru 2021.

Entretantu, tuir informasaun balun ne’ebé TOP asesu katak, maske serbisu saúde RAEOA oras ne’e domina ona ho ema sira husi partidu FRETILIN, maibé Sekretariu Rejional Saúde Manuel da Costa seidauk sente satisfas hodi kontinua siak no ameasa nafatin bainhira hato’o nia lia-fuan badak iha seremonia hand over iha salaun diresaun saúde RAEOA, Sesta 29 Janeiru 2021.

TOP esforsu ona konfirma assuntu ne’e ba Sekretariu Rejional Saúde RAEOA Manuel da Costa, maibé nia seidauk disponivel hodi fó komentariu.

Raimundos Oki
Author: Raimundos OkiWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Xefe Redasaun & Editor

PUBLISIDADE