Bano ezonera tan membru CNRT ida husi kargu xefia iha Ambeno

AMBENO (TOP) – Prezidenti Autoridade ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Kusi Ambeno Arsenio Paixão Bano ezonera tiha ona Luis de Jesus Neno husi kargu diretor saúde Oe-Kusi Ambeno, tanba durante ne’e úniku ema CNRT ida maka sikat le’et assume kargu ne’e, no seluk maioria okupa husi FRETILIN.

“Ohin tuku 10:00 dadersan ha’u hetan karta husi staf gabinete sekretariu rejiaun saúde, nia fó karta ba ha’u katak karta ne’e mai husi Prezidenti Autoridade ho asuntu ezonera hau,” hateten Luis Neno ba The Oe-Kusi Post (TOP) iha nia rezidensia bairu Numbei, Oe-Kusi Ambeno, Tersa 26 Janeiru 2021.

Arsenio Bano ezonera Luis Neno.

“Ha’u simu tiha, ha’u senti kontenti tanba kargu ne’e la’os ha’u nian, maibé ema hotu nian. Ohin ha’u, aban ema seluk, no hanesan mós ho kargu Prezidenti Autoridade nian ohin Arsenio Bano, aban ema seluk nian, tanba kargu ne’e povu nian, se hare katak ita labele ona, ema fó karta ita tenki kumpri la’o tuir naran la’os karta ne’e tanba ita sala, la’os tanba ha’u halo buat ruma no karik ha’u la indika tanba politika,” Luis Neno esplika.

Nia hatutan, hafoin Bano simu posse troka Lugu iha loron Sesta 12 Juñu 2020, ema CNRT nia mesak de’it maka assume kargu xefia iha Bano nia administrasaun.

“Tanba durante ne’e husi diretor ha’u mesak maka husi partidu CNRT, sira hare katak karik ha’u mesak maka tama iha sira nia le’et ne’e la diak, karik ne’e maka nia ezonera ha’u, no ha’u simu buat hotu ne’e planu Maromak nian no ha’u husu de’it serbisu RAEOA ne’e tenki la’o ba oin labele iha problema,” nia esplika.

Nia hatutan, prosesu atu tama serbisu iha administrasaun públiku iha RAEOA nakonu ho familiarizmu no partidarizmu.

“Realidade agora dadauk akontese iha Oe-kusi Ambeno ne’e só familiarizmu maka domina iha serbisu laran kuaze kargu mós familia no grupu partidu maka domina atu ba fali projetu mós familia no grupu partidu mak domina. Ita hare katak tenderizasaun ba projetu sira ne’e simbolika de’it, maibé sira determina tiha ona kompañia,” nia esplika.

Arsenio Paixão Bano hafoin simu posse hodi assume kargu Prezidente Autoridade ba RAEOA iha loron Sesta 12 Juñu 2020, no hafoin tun husi ro Berlin Nakroma iha loron Sesta 19 Juñu 2020, nia hasai kedas deklarasaun ameasa katak sei tebe sai hotu funsionariu kontratadu sira ne’ebé la’os mai husi partidu FRETILIN, no faktu hatudu nia konsege tebe sai duni ema nain 83 ne’e iha loron 30 Juñu 2020.

Notisia relevante: Bano tebe sai ona funsionariu nain 83 iha Ambeno

Kona-ba tender projetu sira iha Oe-Kusi Ambeno ne’ebé Luis Neno esplika katak iha tendensia favoritizmu ba grupu partidaria nian bele justifika ho Empreza Mira-Mar (António Lobato) domina projetu fura bee-moos iha Ambeno.

Abilio Elo Nini
Author: Abilio Elo NiniWebsite: www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Reporter
Reporter base in Ambeno, Oecusse.

PUBLISIDADE

Online Counter