Kazu agresaun fiziku husi membru F-FDTL ba Jornalista rezolvidu

AMBENO (TOP) – Kazu agresaun fiziku ne’ebé involve membru F-FDTL husi komponente naval iha Rejiaun Administrativu Oe-Kusi Ambeno (RAEOA) ba jornalista The Oekusi Post (TOP) rezolvidu tiha ona.

Kronolojia ba kazu ne’e akontese iha merkadu Mau-Mate, Oe-Kusi Ambeno iha loron Tersa 12 Janeiru 2021. Prezensa komponente naval iha fatin ne’e atu hala’o sira nia serbisu, no prezensa jornalista TOP nian mós atu hala’o nia serbisu, maibé tanba iha dezintendimentu itoan ikus mai mosu agresaun fiziku husi membru komponente naval ba jornalista TOP.

Notisia relevante: Membru F-FDTL baku jornalista ida iha Ambeno

Hafoin liu oras balun nia laran, ikus mai parte rua buka malu tuur hamutuk rezolve tiha ona problema ne’e liu husi dalan hadame malu entre parte rua. Konteudu husi hadame malu ne’e katak, problema ne’e sei la avansa ba prosesu judisial, no mós sai nu’udar ona parseiru importante entre komponente naval ho jornalista TOP iha Oe-Kusi Ambeno iha sira nia serbisu lor-loron.

Sai sasin ba iha prosesu hadame malu ne’e maka Komandante Komponente Naval RAEOA Jerónimo P. Da Cruz, no jornalista TOP Abilio Elo Nini.

  

Abilio Elo Nini
Author: Abilio Elo NiniWebsite: www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Reporter
Reporter base in Ambeno, Oecusse.

PUBLISIDADE

Online Counter