Bano “kesar” fali funsionariu ezoneradu ba xefe suku sira

AMBENO (TOP) – Prezidente Autoridade ba Rejiaun Administrativu Espesial Oe-Kusi Ambeno (RAEOA) Arsenio Paixão Bano rekoñese nia ezonera duni ema nain 5 iha Oe-Kusi Ambeno, no informa ona desijaun ne’e ba xefe suku sira iha rai-ketan ne’e.

“Ha’u ohin informa ona ba xefe suku sira katak ha’u ezonera ema duni iha Oe-Kusi Ambeno,” hateten Bano ba The Oe-Kusi Post (TOP) hafoin remata sorumutu ho xefe suku nain 18 iha salaun Obras Públika iha Oe-Kusi Ambeno, Kinta 18 Fevereiru 2021.

Eis deputadu FRETILIN ne’e esplika razaun ezonera ema nain 5 ba xefe suku sira katak nia ezonera la’os, tanba partidu politika, maibé interese autoridade ba povo Oe-Kusi Ambeno.

“Se maka la serbisu ha’u ezonera, ha’u la interese nia partidu saida tanba media sira hatete de’it ha’u ezonera ema sira halai liu ba partidu, maibé ha’u la hili la hare ida sei nia FRETILIN nia la serbisu ha’u ezonera nia, nia partidu AMP ka partidu saida de’it maka nia la serbisu ha’u ezonera nia, ha’u troka fali, ha’u troka fali imi hatete dehan ema ne’e FRETILIN ka saida ka ha’u la interese ida, interese nia serbisu ka la’e tanba ha’u la uza perasaan tanba interese autoridade Oe-Kusi ne’e ba 85 ribu orang la’os ba ema ida nian,” Bano esplika.

Maske dehan ezonera ema hirak ne’e la’os, tanba motive politika, maibé realidade ne’ebé akontese entre ema nain 5 ne’e, nain ida de’it maka husi FRETILIN, no nain ha’at (4) seluk mai husi partidu CNRT.

Bano husu ba ema hotu iha Oe-Kusi Ambeno tenke serbisu hamutuk no serbisu maka’as liutan ba interese ema nain rihun 85 iha rai-ketan ne’e, no elojia komunidade sira ne’ebé ajuda kareta ambulansia a’at iha mota laran (Noel Ekat).

“Sim komunidade ajuda, ita tenki hare positivu ne’e di’ak excavator mós ba ajuda dada sai, ne’e di’ak ita labele hatete dehan ema ida nia sala, maibé la’e ajuda malu ba hare ita nia serbisu ne’e la’o, iha mota Tono ema ajuda malu lori moras la problema, ne’e ita nia natureza, se ema ida ajuda malu ita labele fó sala ida ba ida ajuda ne’e importante,” nia esplika.

Entretantu, politika odiu no vingansa la’os de’it akontese iha Dili no munisipiu sira seluk, maibé akontese maka’as mós iha Oe-Kusi Ambeno.

Politika no sistema ukun hanesan ne’e sei kontinua akontese iha tinan rua oin mai bainhira partidu politika ida maka manan eleisaun jeral 2023. Ohin loron sira ne’ebé ezoneradu simu desijaun ne’e ho fuan boot no pasiensia, maibé aban-bainrua sira nia partidu maka manan fali mós sira sei halo nafatin hanesan saida maka akontese ona ba sira.

Bano foin maka assume kargu Prezidente Autoridade ba Oe-Kusi Ambeno durante fulan 6 ona, maibé konsege ezonera ona ema nain 5 iha Ambeno.

Raimundos Oki
Author: Raimundos OkiWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Xefe Redasaun & Editor

PUBLISIDADE

Online Counter