Xanana parabeniza eis Pe. Dasbach

DILI (TOP) – Lider karismátiku Kay Rala Xanana Gusmão komemora loron moris eis padre Richard Dasbach ba dala 84 iha rezidensia ida iha Dili laran.

Dasbach moris iha loron 26 Janeiru 1937 iha Pennsylvanian, Estadus Unidus Amérika (EUA) hahu tama lori misaun evanzelizasaun katolika ba rai enclave Oe-Kusi Ambeno iha tinan 1972 to’o tinan 2018.

Ordena sai Padre iha tinan 1965, no liu tinan rua de’it nia mai ona Nusa Tenggar Timur (NTT), no ikus liu tama ba Ambeno iha tinan 1972. Invazaun Indonézia mai Timor-Leste, nia iha hela Oe-Kusi Ambeno to’o tinan 1999 mós nia la halai hodi tuba-rai metin iha, Kuatete, Ambeno no konsege subar joven lubuk ida husi atakasaun pro-integrasionista iha tempu ne’eba.

Durante hala’o misaun evanzelizasaun, nia mós harii tiha uma mahon ida ho naran Topu-Honis (Guide To Life) iha tinan 1993 ho objetivu atu fó mahon ba labarik kbi’it la’ek no orfonatu sira.

Rezultadu husi orfonatu ne’e, konsege halo ema barak remata ona sira nia ensinu superior iha universidade balun iha fatin barak. Inklui mós balun oras ne’e iha deviza boot iha instituisaun F-FDTL no instituisaun Estadu seluk tan.

Oras ne’e nia kumpri hela Termo Identidade Rezidensia (TIR) iha rezidensia ida iha Dili laran hodi hein prosesu julgamentu tuir mai kona-ba alegasaun kriminal husi Ministériu Públiku. Antes ne'e, Tribunal Dili hatun desijaun prijaun preventiva durante fulan 6 iha prijaun Bekora, no ikus mai sai fali husi prijaun ne'e ba hela iha fatin ida iha Dili laran. Loron-kalan hela de'it iha kuartu laran. Labele sai ba estrada.

Vatikanu hasai tiha ona nia husi Padre iha tinan hirak liuba, maibé nia kontinua loron-kalan hala'o misa ba nia aan rasik iha fatin ne'ebé oras ne'e nia hela ba.

TOP esforsu ona kontaktu eis padre Richard nia advogadu, maibé lahetan resposta.

"Nia mai iha ne'e durante tinan ida resin ona, no nia labele sai ba estrada. Loron-kalan iha uma de'it hodi hein prosesu julgamentu tuir mai," esplika uma nain ba jornalista sira iha fatin ida iha Dili laran.

Prezensa Kay Rala Xanana Gusmão iha Pe Dasbach nia fatin hodi hato’o de’it parabéns ba nia loron moris. No Pe. Dasbach kontinua husu tulun ba lider karismátiku atu kontinua tau matan ba labarik orfonatu sira iha Kuatete, Oe-Kusi Ambeno.

“Ha’u ohin sente animadu tebes ho ita nia prezensa, maibé ha’u husu nafatin ita nia tulun hodi kontinua tau matan ba labarik orfonatu sira iha Kuatete. Ita nain-rua la importante ona, maibé labarik sira maka importante liu iha tempu oin mai no presija tau matan ba sira,” hamenon eis Pe. Dasbach ba Kay Rala Xanana Gusmão iha Dili, Tersa 26 Janeiru 2021.

Entretantu, eis Primeiru-Ministru Kay Rala Xanana Gusmão antes ne’e sai nu’udar sasin ba Pe. Dasbach nia kazu bainhira julga iha Tribunal Distrital Dili tinan kotuk, 2020.

Xanana hato’o hela karta mensajen husi labarik orfonatu Topu-Honis ba eis Pe. Dasbach. Konteudu husi karta ne’e labarik orfonatu sira hakerek katak, parabéns no ami hadomi nafatin Amo Dasbach.

Raimundos Oki
Author: Raimundos OkiWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Xefe Redasaun & Editor

PUBLISIDADE