Osan ba projetu Cesta Bázika iha Ambeno hamutuk millaun U$ 4

AMBENO (TOP) – Total osan ne’ebé sei gasta ba iha projetu Cesta Bázika iha Rejiaun Administrativu Espesial Oe-Kusi Ambeno (RAEOA) hamutuk millaun U$ 4, katak Prezidente Autoridade ba RAEOA Arsenio Paixão Bano.

Bano hatutan, hafoin loke tenderizasaun ba empreza sira hodi kompete atu fornese ai-han ba projetu Cesta Bázika ne’e hamutuk 25, no nia total osan ba projetu ne’e maka millaun U$ 4 ne’ebé tau hela iha banku.

Kompañia 25, sira ha’u la koñese ida por ida, se maka liu tekniku sira maka sei rekomenda ha’u hanesan Prezidenti Autoridade só asina de’it dehan rekomendasaun teknika ne’e ida ne’ebé maka manan iha lot sira ita iha ona osan millaun U$ 4,” Bano hateten liu husi nia diskursu iha seremónia abertuta ba kuotasaun ba konkursu projetu Cesta Bázika iha salaun alfandega Palaban, Oe-Kusi Ambeno, Sesta 19 Fevereiru 2021.

Atu garante projetu ne’e nia implementasaun ne’e la’o ho di’ak, Bano husu ba parseiru sira hanesan sosiedade sivil, autoridade lokal no Provedoria ba Direitu Humanu no Justisa (PDHJ) presija halo akompañamentu durante ezekusaun ba projetu ne’e iha Oe-Kusi Ambeno.

Kompañia lubuk ida maka oras ne’e halerik hela kona-ba prosesu pagamentu, no ameasadu ba bankarota, tanba hasai hela de’it sira nia osan sosa ai-han báziku hodi fahe ba komunidade sira iha rai-laran, maibé to’o oras ne’e seidauk hetan pagamentu husi governu.

Mosu komentariu balun konsidera osan atu selu kompañia sira ne’ebé partisipa ezekuta governu nia projetu Cesta Bázika ne’e nu’udar “dezastrre” ida ba kompañia sira, tanba governu haluhan preve osan ne’e iha Orsamentu Jeral Estadu 2021.

Rezolve kestaun ne’e, iha loron 29 Janeiru 2021 governu liu husi Ministériu Koordenador ba Ekonomia, no Ministériu Finansas konkorda malu hamosu politika ida hodi ko’a osan hamutuk 7% husi ministériu hotu atu bele selu ba kompañia sira ne’ebé partisipa iha projetu Cesta Bázika. Nune’e iha loron 2 Fevereiru 2021, Ministériu Finansas hasai sirkular ida 01VIII/GMF/2021 orienta kada ministériu atu ko’a sira nia osan hamutuk 7% transfere ba fundu Covid-19 nune’e bele halo pagamentu ba despeza projetu Cesta Bázika.

Kona-ba kestaun ne’e, Bano dehan ba Oe-Kusi Ambeno rasik iha nia osan rasik ne’ebé transfere tiha on aba BNCTL Oe-Kusi Ambeno.

“Ita iha ona orsamentu iha ne’e balu hasai iha media sosial dehan orsamentu laiha ka atu ko’a tan, ha’u dehan la’e Oe-Kusi nia orsamentu ne’e iha tiha ona milaun 4 milloens, iha semana kotuk ha’u fo orientasaun ba Sekretáriu finansa atu transfere husi banku BNU mai BNCTL Oe-Kusi nian,” hateten Bano ba The Oe-Kusi Post iha Oe-Kusi Ambeno, Sesta 19 Fevereiru 2021.

Bano promete sei esforsu atu fahe ai-han ne’e durante fulan ida de’it tenke perkore ona populasaun sira iha rai-ketan ne’e, no sei la’o tuir promesa ne’e, tanba tuir nia katak fahe ona ba lot 23 ne’e sei la’o lais.

Parte aprovizionamentu RAEOA antes ne’e simu kompañia hamutuk 48 maka konkore iha konkursu ne’e, no ikus mai iha kompañia nain 25 maka manan projetu Cesta Bázika ne’e iha Oe-Kusi Ambeno.

Raimundos Oki
Author: Raimundos OkiWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Xefe Redasaun & Editor

PUBLISIDADE