KAK hahu investiga ona ema balun iha Ambeno

AMBENO (TOP) – Iha ekipa boot ida husi Komisaun ba Anti-Korupsaun (KAK) oras ne’e hala’o hela prosesu investigasaun ba kazu krime korupsaun balun ne’ebé deskonfia akontese iha Sekretariu Rejional balun iha Rejiaun Administrativu Espesial Oe-Kusi Ambeno (RAEOA).

The Oe-Kusi Post (TOP) observa, ekipa KAK hamutuk ema nain 6, mane lima, feto ida hahu tama ba edifisiu Prokuradoria Distrital Oe-Kusi Ambeno iha loron Sesta 19 Novembru 2021 iha oras tuku 9 dadersan, no remata iha oras tuku 12:20, no iha parte lorokraik hahu iha oras tuku 2:15 no foin sai fali iha oras tuku 5:44 lorokraik.

Ekipa KAK ida tau hela dokumentu sira ba kareta laran ne'ebé foti husi edifisiu Prokuradoria Distrital Oe-Kusi Ambeno iha loron Sesta, 19 Novembru 2021. Foto TOP/João Caunan.

Tuir informasaun balun ne’ebé TOP asesu, kazu korupsaun ne’e ho natureza krime partisipasaun ekonomiku ne’ebé deskonfia involve Sekretariu Rejional ida ho funsionáriu parte obras públiku nian iha Oe-Kusi Ambeno.

Ekipa KAK nian foin sai husi Dili iha loron Kinta 18 Novembru 2021, no to’o iha Oe-Kusi Ambeno iha loron Sesta 19 Novembru 2021 hahu kedas tama ba edifisiu Prokuradoria Distrital Oe-Kusi Ambeno husi dader to’o lorokraik maka foin remata, no tuir planu ekipa KAK sira sei kontinua hala’o prosesu investigasaun ba kazu ne’e to’o loron Kinta, 25 Novembru 2021.

TOP observa iha parte dadersan, ekipa KAK konsege foti dokumentu lubun husi edifisiu Prokuradoria nian hodi tau ba sira nia kareta laran.

Kareta ekipa KAK nian para hela iha edifisiu Prokuradoria Distrital Oe-Kusi Ambeno iha loron Sesta, 19 Novembru 2021. Foto TOP/João Caunan.

Informasaun balun ne’ebé asesu katak, kazu ne’e Ministériu Públiku Ambeno maka delega kompetensia ba KAK hodi ajuda halo prosesu investigasaun ba kazu ne’e, tanba deskonfia iha indisiu korupsaun maka’as ho natureza krime partisipasaun ekonomiku no negósiu ne’ebé iha posibilidade fó prezuiju maka’as ba Estadu.

Ba situasaun ne’e, TOP esforsu hodi dada-lia ho investigador KAK nian iha edifisiu Prokurador Distrital Oe-Kusi Ambeno, maibé investigador KAK sira katak, seidauk bele fó komentariu ba públiku, tanba kazu ne’e foin maka hahu iha prosesu investigasaun ne’ebé tuir planu sei remata iha loron Kinta 25 Novembru 2021.

 

João Caunan
Author: João CaunanWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Jornalista
Jornalista The Oekusi Post iha Ambeno, Oekusi, RAEOA. Bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

PUBLISIDADE

Online Counter