UNPAZ Oe-Kusi Ambeno sei la taka ida

AMBENO (TOP) - Prezidente Autoridade ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Kusi Ambeno (RAEOA), Rogério Tiago de Fátima Lobato hateten foin lalais ne’e governu propoin atu taka tiha  Universidade da Paz (UNPAZ) iha Oe-Kusi Ambeno, maibé governu atual desidi sei la taka ida,  tanba ho prezensa UNPAZ filial ne’e ajuda tebes estudante sira iha Oe-Kusi Ambeno hodi hetan asesu ba edukasaun Ensino superior nian.

“Universidade da Paz horseik ami hasoru malu ho diretor UNPAZ filial ne’e, no mós dosente barak, governo ida liu ba ne’e sira hakarak taka tiha UNPAZ iha Oe-Kusi Ambeno, maibé ha’u sei loke fali,” Prezidente Autoridade ba RAEOA, Rogerio Tiago de Fátima Lobato hato’o promesa ne’e liu husi konferensia ba imprensa sira iha nia gabinete iha Oe-Bau, Oe-Kusi Ambeno, Sábadu 03 Fevereiru 2024.

“Ita presiza prepara ita nia rekursu umanu, nusa maka governu halo desizaun hodi taka UNPAZ iha Oe-Kusi Ambeno.”

Nia hatutan, ninia prezensa iha RAEOA atu prepara mós kondisaun edukasaun hodi hadia rekursu humanu iha Ambeno la’o ba oin.

“Ha’u mai iha ne’e hanesan prepara kondisaun hanesan Primeiru-Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão dehan loron ida bele iha governu lokal, Parlamentu ne’e Oe-Kusi Ambeno oan mak sei lidera nia rain-rasik, entaun  ita presiza ema matenek, universidade mai iha ne’e atu halo Oe-Kusi oan sira matenek,  tanba saida mak sira atu taka tiha UNPAZ, tenki loke UNPAZ.”

Nia hatutan, Autoridade RAEOA ho governu sentral sei apoiu maximu ba UNPAZ hodi kontinua hametin liu-tan nia ramu ka filial iha Oe-Kusi Ambeno.

UNPAZ filial Oe-Kusi Ambeno hahu iha tinan 2020 to’o ohin loron iha depertamentu hamutuk-6 kompostu husi depertementu direitu, saúde, enjenaria, sensia sosial umana, ekonomia, teknolojia enjenaria ho total estudante nain-300 resin.

João Caunan
Author: João CaunanWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Jornalista
Jornalista The Oekusi Post iha Ambeno, Oekusi, RAEOA. Bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Online Counter