Kandidate Xefe Suku nain-9 iha Ambeno sei avansa ba ronde daruak

AMBENO (TOP) – Eleisaun ba lideransa komunitaria (Xefe Suku) sira remata tiha ona iha loron 28 Outubru liu-ba, maibé rezultadu eleisaun ne’e hatudu kandidatu Xefe Suku barak mak tenke avansa (hakat) tan dala ida ba ronde daruak, tanba rezultadu ne’e la to’o 50%+1.

Tanba ne’e Xefe Suku lubuk ida iha teritoriu nasionál sei avansa hikas ba ronde daruak iha loron 13 Novembru tinan ida ne’e.

Diretora Sekretariadu Tekniku Administrasaun ba Eleitoral (STAE) iha Rejiaun Administrativu Espesial Oe-Kusi Ambeno (RAEOA), Luisa da Costa hateten, kandidatu Xefe Suku hamutuk nain-9 iha Oe-Kusi Ambeno sei avansa ba ronde daruak, tanba entre Xefe Suku hirak ne’e rezultadu eleisaun liu-ba la to’o 50%+1.

Diretora Luisa hatutan, kandidatu Xefe Suku sira ne’ebé sei tuir tan eleisaun iha ronde daruak nian mai husi suku Banafi, Lela-ufe, Usitasae, Abani, Costa, Lifau, Nipani, Taiboko, no Naimeko.

“Sira avansa ba segundu ronde ne’e, tanba sira nia votus la to’o 50%+1,” hateten Diretóra STAE-RAEOA, Luisa da Costa ba jornalista sira iha Oe-Kusi Ambeno foin lalais.

Oe-Kusi Ambeno iha suku 18, no suku seluk ne’e hetan ona rezultadu final ka sira nia rezultadu votu ne’e priense duni 50%+1 mak hanesan suku Bene-ufe, Marcos Meni, Suni-ufe, Crisanto Tamele, suku Usitako, Hilario Duarte Babu Colo, suku Bobometo, José Labi Caet, suku Usitaqueno, Fransisco Elo, no suku Malelat José Marques, suku Bobokase, Tomas Nessi, suku Cunha, Domingos Seco Caunan, no suku Lalisuk mak Hermelindo Lalisuk.

João Caunan
Author: João CaunanWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Jornalista
Jornalista The Oekusi Post iha Ambeno, Oekusi, RAEOA. Bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Online Counter