Ami sente ami nia fatin-lulik moras to'o mii ran

DILI (TOP) – Iha loron 28 Maiu 2020 komunidade sira iha aldeia Kutet maioria hala’o sira nia moris hanesan baibain, maibé labarik oan-ki’ak sira iha uma mahon Topu-Honis iha loron ne’e hetan vizita bainaka espesial sira husi maka’er lei no orden Oe-Kusi Ambeno nian.

Durante tinan barak nia laran oan ki’ak sira hela iha uma mahon Topu-Honis tantu iha Kutet no Mahata, sente hakmatek tebes ho tau matan husi eis padre RD nian ne’ebé oras ne’e hasoru hela prosesu justisa iha Tribunal Ambeno kona-ba kazu violensia domestika, pornografia ne’ebé grupu organizadu sira influensia no mentaliza labarik feto balun hodi akuza ba nia leten hodi atinje sira nia objetivu ne’ebé falun metin no organizadu tebes. Objetivu dahuluk atinji tiha ona basa konsege influensia Vaticano hodi foti ona desijaun hasai RD nu’udar padre iha igreja katolika nia laran desde tinan 2018.

Hafoin Prezidente Autoridade ba Rejiaun Administrativu Oe-Kusi Ambeno (RAEOA) no Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM), Mari Alkatiri nia mandatu remata iha tinan 2017, no liu de’it tinan ida kazu ne’e hahu akontese iha rai ketan ne’e iha tinan 2018.

Durante ne’e ema barak inklui grupu organizadu sira halo kampaña maka’as hodi kondena kazu pedofilia no kazu violensia hasoru labarik feto-mane sira iha rai-laran, maibé The Oe-Kusi Post (TOP) observa, tarjetu husi kampaña hirak ne’e atu buka apoiu públiku hodi hafanun ema hotu- hamrik kondena kazu ne’ebé tuir sira katak akontese duni, kazu ne’e realidade duni.  

Durante prosesu detensaun, tuir sasin eskrita ida husi vitima visum obriga ne’ebé TOP asesu, Pradet Oe-Kusi Ambeno, no parte polisia sempre serbisu hamutuk hodi hatauk labarik feto sira iha detensaun laran, no la permite labarik sira nia inan-aman hodi visita sira. No to’o prosesu visum obriga ne’e mós sira hatauk labarik sira hodi asina atu nune’e bele justifika katak prosesu visum ne’e hetan duni autorizasaun husi labarik sira rasik maske realidade hatudu labarik sira asina visum ne’e ho kondisaun obriga no iha presaun psikolojia nia laran.

Sasin husi vitima visum obriga ida nia inan esplika, iha loron 28 Maiu 2020, ofisial justisa husi Ministériu Públiku Ambeno hamutuk ho Juliana Meni husi ALfela ho nia motorista Francisco Taeki sa’e ba uma mahon Topu-Honis Kutet lori karta notifikasaun ho lista labarik feto hamutuk nain 9.

PNTL ba ka'er eis padre RD iha uma mahon Topu-Honis Kutet iha tinan hirak liuba. Foto supplied.

Sasin ne’e konta, ema nain tolu ne’e ba foti labarik feto nain 9 atu ba hatan iha Ministériu Públiku iha Oe-Kusi villa. Meni hahu le’e sai naran sira ida-idak. Sasin ne’e sente estrañu no konfujaun kona-ba oinsa maka ema sira ne’e bele hatene no hetan labarik feto sira nia identidade pessoal? Nia hahu husu ba Meni katak, hetan labarik sira nia naran husi ne’ebé, no Meni dehan, hetan husi nasionál. Depois Meni husu ba sasin ne’e atu akompaña labarik sira ne’e ba Oe-Kusi Villa, sasin ne’e lakohi, maibé Meni dehan akompaña labarik feto sira ba hatan de’it oras ida ka rua hanesan ne’e bele fila-fali ona ba Topu-Honis Kutet. Sasin ne’e hahu hakarak ona hodi akompaña labarik sira tun ba Oe-Kusi villa.

Nia hatutan, bainhira sira la’o ba Oe-Kusi villa, no molok to’o edifisiu prokuradoria Ambeno, labarik feto-oan ida hahu muta ona, tanba provoka husi kareta halai ho velosidade a’as halo nia laran sa’e to’o muta. Tun husi kareta, ema sira ne’e kontinua ba tulan tan labarik feto balun iha uma mahon Topu-Honis Mahata. Labarik feto sira husi Topu-Honis Kutet hamutuk nain 5, no husi Mahata hamutuk nain 4.

Labarik feto sira ne’e hetan inkeritu husi Prokurador Matias Soares husi dadersan to’o kalan tuku maka foin haruka sira fila ba uma mahon Topu-Honis Mahata. Sira to’o Topu-Honis Mahata iha oras tuku 11 kalan.

Sasin ne’e hateten, Prokurador bolu uluk nia maka tama ba hatan uluk.

“Bolu ha’u nia naran, ha’u tama ho sira nain rua, ha’u husu ba Matias Soares iha edifisiu laran katak, labarik sira ho idade ki’ik hanesan ne’e sira bele mai hatan iha ne’e ka? Prokurador Matias hatan katak bele. Depois ha’u ho ha’u nia-oan nain-rua halai sai husi edifisiu laran, Prokurador Matias atu telefone polisia, ha’u tauk no tama fali. Ami hein atu hatan, maibe antes hatan, labarik ki’ik-oan ida hahu tanis ona iha edifisiu laran,” sasin ida konta liu husi dokumentu eskrita ne’ebé TOP asesu foin lalais.

Nia hatutan, depois bainhira Prokurador Matias bolu tan labarik feto nain-rua ho idade menor sasin ne’e akompaña labarik feto nain-rua ne’e maka tama ba laran. Tama to’o laran, Prokurador Matias Soares maka husu pergunta ho lia-Tetun, no Juliana Meni (ALfela) maka traduz ba Molok-Meto (lian maternal Oe-Kusi Ambeno) nian.

“Prokurador Matias husu ha’u dehan ita boot sira hare amu halo violasaun sexsual ba labarik sira, ha’u hatan katak, ha’u la hare. Depois prokurador Matias haruka Juliana Meni bolu tan mama asrama nain-rua, ami tama hotu ba Prokurador Matias Soares nia sala laran. Nia husu ami ho pergunta hanesan, maibé ami hotu hatan katak, ami la hare. Remata husu ami, sira haruka ami hotu sai fali ba liur. Sira kontinua husu tan labarik sira seluk. Ami hein to’o tuku 9 kalan”.

Kastigu labarik sira la han durante loron tomak

Iha fatin ne’ebé de’it, maske ema ne’e kriminozu boot to’o ne’ebé mós nia sei iha direitu báziku ida atu hetan asesu ba ai-han. Maske ema ne’e komete ka halo krime boot ida kontra Estadu mós nia sei nafatin iha direitu báziku, nia sei nafatin hetan protesaun atu asesu ba hahan no hemu. Sa tan labarik feto ki’ik-oan sira, konvensaun internasional kona-ba direitu labarik sira proteze tebes sira. Maske nune’e, situasaun ne’e la akontese ba labarik feto nain 9 durante hetan prosesu inkeritu husi Prokurador Matias Soares iha edifisiu Prokuradoria Oe-Kusi Ambeno iha loron 28 Maiu 2021.

Sasin sira deklara katak, durante loron tomak ida sira lahetan asesu ba ai-han, no a’at liutan organizasaun sira ne’ebé durante ne’e iha reputasaun di’ak hodi tau matan no sai protetor ba direitu labarik feto sira nian mós habosok sira hodi lakohi fó han sira durante loron tomak ida nia laran. Husi dader to’o oras 11 kalan maka labarik feto sira ne’e foin han iha uma mahon Topu-Honis Mahata. Lala’ok prosesu inkeritu ba labarik feto ne’e viola ona labarik sira nia direitu atu asesu ba ai-han iha loron ida nian.

“Ha’u husu ba Juliana Meni dehan ohin imi promete atu hola hahan ne’e iha ne’ebé? Labarik sira hamlaha ona. Nia hatan katak, hein itoan tan. Ami hein to’o tuku 11 kalan. Depois Ameta Bano (Koordenador Pradet Oe-Kusi Ambeno) no Ana Paula Sequeira sira nain rua mai, Juliana dehan ami atu ba toba iha Pradet, maibé ami hotu lakohi, ami dehan ohin imi hatete katak atu lori ami fila. Nune’e, Prokurador Matias Soares haruka motorista ho Juliana Meni lori ami fila ba Topu-Honis Mahata maka ami foin han iha tuku 11 kalan. Juliana Meni bosok ami atu hameno hahan, maibe nia la hameno ida,” esplika sasin ida.

Nia dehan, hafoin ida ne’e labarik feto sira ne’ebé hela iha uma mahon Topu-Honis Kutet, sira ba fali ona Kutet, no sira ne’ebé hela iha Mahata hela de’it iha Mahata. Uma mahon Topu-Honis Kutet ne’e akumula de’it labarik feto-mane ki’ik sira ne’ebé sei iha ensinu báziku, no bainhira atu kontinua ensinu pre-sekundaria no sekundaria maka foin tun ba hela iha uma mahon Topu-Honis nian ida seluk iha Mahata, Oe-Kusi villa.

Detein durante loron 7 iha Pradet molok halo visum obriga

Organizasaun sira ne’ebé durante ne’e hala’o serbisu protesaun ba vitima violasaun sexual no vitima violensia domestika inklui organizasaun sira ne’ebé fornese uma mahon ba vitima hirak ne’e halo serbisu hamutuk hodi halo detensaun illegal no forsadamente ba labarik feto sira husi uma mahon Topu-Honis Kutet no Mahata durante loron 7 nia laran iha uma Pradet, uma entrada no uma mahon iha Oe-Kusi Ambeno husi loron 12 to’o 18 Juñu 2020.

12-18 Juñu 2020

Tuir sasin vitima visum obriga katak, iha loron 12 Juñu 2020, Juliana Meni hamutuk ho polisia investigasaun kriminal kontinua ba fali uma mahon Topu-Honis Kutet hodi foti tan labarik feto sira atu ba hatan iha Ministériu Públiku iha Oe-Kusi villa.

Vitima visum obriga ne’e konta, iha loron ne’e tantu parte ALfela ho polisia habosok labarik feto sira hamutuk nain 16 katak ohin tenke ba hatan iha Ministériu Públiku atu nune’e eis padre ne’e bele fila mai lalais ona iha Topu-Honis hanesan baibain. Rona tiha esplikasaun ne’e, labarik feto-oan sira sente laran kontente tebes, no ba ona Oe-Kusi villa.

Foti labarik sira iha dala ida ne’e, membru polisia Nilda do Rosario hahu bandu ona labarik sira nia inan-aman, ibu asrama sira atu labele akompaña sira nia oan rasik ba Ministériu Públiku. Maske polisia bandu, maibé inan-aman balun inklui ibu asrama balun kontinua obriga aan hodi tuir labarik sira ne’e iha edifisiu Prokuradoria Ambeno.

To’o ne’eba, labarik feto-lubun husi uma mahon Topu-Honis Mahata iha ona edifisiu Prokuradoria nia oin. Hein atu tuir prosesu inkeritu. Polisia no ALfela hahu haketa ona labarik sira ho sira nia inan-aman no ibu asrama sira.

Polisia ho ALfela hahu lori ona labarik sira ba detein iha uma mahon sira ne’ebé prepara tiha ona.

“Ami to’o edifisiu prokuradoria, sira lori tiha labarik sira husi Mahata ba Pradet. Ami tun husi kareta, Prokurador Matias Soreas dehan imi la jadi hatan, imi ba deskansa lai. Depois haruka sira sa’e kareta, hamutuk nain 16,” sasin ne’e konta.

Husi uma entrada ba Pradet

Entretantu, vitima visum orbiga ne’e hatutan, bainhira sira to’o iha uma entrada, sira tun husi kareta, no polisia Nilda do Rosario dehan ba labarik sira ne’e atu labele hamrik iha odamatan oin, maibé tenke tama liuba uma laran. Ida ne’e hanesan loloos ho lala’ok detensaun obriga, no detensaun illegal ba labarik feto sira maske sira hatan ona katak, eis padre ne’e nunka viola sira iha Topu-Honis.

“Depois ami tuur itoan, Juliana Meni bolu naran ami nain neen (6), fahe ami ba uma Pradet, ami tanis, maibé Juliana dehan imi labele tanis tanba imi nia bin sira iha uma Pradet ona. Bolu hotu naran, sira haruka ami sai husi uma entrada, sa’e ba kareta, polisia Nilda do Rosario ho Juliana Meni maka lori ami ba uma Pradet. Ami to’o ne’eba, ami nia bin sira nain lima iha ne’eba ona,” vitima visum obriga konta.

Nia dehan, bainhira to’o uma Pradet, polisia Nilda do Rosario no Juliana Meni hamenon hela ba labarik feto sira ne’e katak, tenke hela iha uma Pradet ne’e to’o aban maka mai foti sira hodi ba hatan iha Ministériu Públiku.

“Ami hein to’o loron Sábadu. Polisia Nilda ho Juliana mai hatete ami katak, Segunda maka ami mai foti imi ba hatan iha edifisiu prokuradoria. To’o Segunda ami hein, sira la mai, ami tanis hotu, hakarak fila ba Topu-Honis ona. Ami tanis no halo barullu, sira telefone polisia mai uma Pradet hodi hatauk ami. Sira hatete ami dehan imi labele tanis, depois imi sei fila-fali ba Topu-Honis. Sira hamaus ami atu labele tanis, sira haruka ami tama nonton”.

“Iha loron Tersa, ha’u nia ama mai buka ami, sai xavi metin tiha ami iha kuarta laran, hau nia abin maka hare hetan ha’u nia ama, depois ha’u nia ama fila-fali maka hau nia bin sira foin fó hatene ha’u katak ohin ama mai. Depois ami hein to’o loron Kinta 18 Juñu 2020, mana Catarina Anuno ho mana Yuli maka halo visum obriga mai ami iha uma Pradet”.

Vitima visum obriga ne’e konta, Yuli maka bolu sira nia naran, no dotora Catarina Anuno hein iha kuartu laran hodi halo visum obriga ba labarik sira ne’e sem prezensa inan-aman.

Kodigu Prosesu Penal Timor-Leste nian katak, bainhira ema ida ba konfesa katak nia hetan violasaun sexual husi ema ruma maka foin bele halo visum hodi komprova ninia deklarasaun ne’e, maibé bainhira ema ida deklara katak, nia nunka hetan violasaun sexual, entaun labele halo visum ba ema ne’e, no padraun Organizasaun Mundial ba Saúde (OMS) mós hateten momoos katak, bainhira atu halo visum ba vitima violasaun sexual ruma tenke hetan autorizasaun husi vitima ne’e rasik, no bandu atu halo detensaun maka foin halo visum. Se detein ona vitima durante tempu naruk nia laran maka halo visum ne’e viola ona vitima nia direitu fundamental sira. No padraun OMS mós katak, atu halo visum ba labarik feto ho ida menor mós tenke hetan autorizasaun eskrita husi labarik feto sira nia inan-aman rasik.

Pessoal saúde ida ne’ebé atu halo visum ne’e mós tenke hasai espesializada kona-ba área visum ne’e rasik maka foin bele halo, la’os parteira ka médiku jeral mós bele halo. Se ida ne’e maka akontese, ne’e violasaun boot ba ema nia direitu sira.

Kodigu Penal Timor-Leste no padraun OMS nian esplika klaru kona-ba prosedimentu sira atu halo visum, maibé situasaun ne’e la akontese, no la aplika ba labarik feto sira husi uma mahon Topu-Honis iha tinan 2020. Labarik feto sira kuaje nain 30 hetan maka hetan visum ho obriga iha uma Pradet iha fulan Juñu 2020.

“Depois mana Yuli bolu ha’u nia naran, lori ha’u tama ba kuartu laran, mana Catarina Anuno hein hela iha kuartu laran. Tama to’o kuartu laran, nia haruka ha’u kolu hau nia faru no kalsa. Depois haruka ha’u sa’e ba kama leten. Iha kama leten haruka ha’u les ha’u nia kelen, depois taka hau nia oin ho lipa. Depois les ha’u nia kelen, nia hatama nia liman no hanehan ha’u nia fatin-lulik, ha’u sente moras loos, ha’u tanis lian sai maka’as, sira haruka ha’u tata sumasu, depois haruka ha’u les ha’u nia tee-fatin, depois cek hotu ha’u nia kabun. Mana Catarina maka halo, no mana Yuli maka leno uja lampra telefone”.

“Hotu tiha sira haruka ha’u tun husi kama leten, haruka ha’u hatais fali faru no kalsa. Ha’u hatais hotu faru no kalsa, sira dehan sai ba liur labele fó hatene ba kolega sira. Sira dehan ida ne’e segredu. Ha’u sai husi kuartu, sira rega ha’u nia liman”.

Nia dehan, hafoin remata visum obriga ne’e, iha parte lorokraik Ana Paula Sequeira maka ba hasoru labarik sira ne’e iha uma Pradet, no lori labarik nain tolu ba hatan iha Ministériu Públiku.

“Ana Puala lori ami ba prokuradoria. To’o prokuradoria, ha’u nia kolega ida ho Ana Paula tama ba sala laran hodi hatan, ha’u ho kolega ida seluk hein iha liur ho Ameta Bano, depois lori ami fila ba Pradet. Depois foti ba dala rua nian, ha’u ho Paula ho kolega ida tan, ami nain tolu ba hatan iha Prokuradoria, iha loron Kinta lokraik”.

Vitima visum ne’e konta, bainhira tama ba sala laran, Ana Paula Sequeira hala’o nia papel, nia serbisu nu’udar tradutora husi lia-Tetun ba Molok-Meto (lian materna Oe-Kusi Ambeno). Prokurador Matias Soares maka husu ho Tetun, Ana Paula maka halo tradusaun ba labarik feto sira.

“Ami tama ba sala laran, Prokurador Matias Soares husu ha’u, Ana Paula mak traduz. Ana Paula husu ha’u dehan baibain toba hamutuk ho amu ka? Ha’u hatan dehan la’e. Depois ha’u la hatene tuir ona tanba, sira nain rua ko’alia de’it ona Portugues ho Ingles ho Tetun. Ha’u la hatene musan ida. Depois Ana Paula maka lori ha’u sai, ami nain rua kolega ida hein fali kolega ida seluk tama hatan fali. Depois nia sai mai, polisia Nilda do Rosario ho Ameta Bano maka lori ami fila ba Topu-Honis Mahata, iha oras tuku 9 kalan iha 18 Juñu 2020”.

Hafoin to’o uma mahon Topu-Honis Mahata, tuir sasin nu’udar mós inan ida katak, bainhira to’o nia oan feto ida hatete ba nia katak, nia fatin-lulik ne’e moras tebes, no moras loos bainhira atu so’e bee-ki’ik.

“Ha’u husu tanba sa maka mii moras? Nia dehan ohin iha uma Pradet mana Catarina no mana Yuli maka hatama sira nia liman-fuan ba ha’u nia fatin-lulik ne’e maka ha’u miu ne’e moras loos. Depois labarik feto oan ida mós hatete hanesan ne’e hotu. Depois ha’u lori sira ba haris fatin, sira nain tolu mii ho tanis loos, sira mii kahur malu ho ran sai,” esplika sasin ne’e.

Depois ami bolu labarik boot sira, ami husu sira no sira hatan dehan loos ami hotu hetan visum obriga depois ami husu sira nusa maka imi sai la fó hatene, sira dehan ohin sira visum hotu ami, sira hameno dehan labele fó hatene bai nan-aman sira, ida ne’e segredu, ne’e maka ami ta’uk la fó hatene.

Liu tiha ida ne’e, sasin ne’e konta katak, iha loron 22 Juñu 2020, polisia hamutuk ho kareta ALfela nian ba hatun tan labarik feto balun iha uma mahon Topu-Honis Mahata.

“Sira mai hatun labarik sira, ami husu sira tanba sa maka imi halo violasaun ba ami nia oan sira. Sira hatan dehan ami la hatene”.

Iha loron ne’e, sasin ne’e fó hateten ba polisia no ALfela katak, orsida tuku 2 lorokraik sira sei ba husu Pradet kona-ba assuntu ne’e.

“Ami to’o iha Pradet, Ameta Bano hakerek ami nia naran ida-idak, depois husu ami dehan imi mai atu halo saida? Ami hatan katak ami mai atu husu tanba sa maka imi viola ami nia oan sira? Ameta Bano hatan ami dehan nia la hatene buat ida, imi ba husu de’it iha prokurador. Depois Ameta Banu, Juliana Mene, Frasisco Taeki, sira lori ami ba edifisiu prokuradoria”.

To’o iha prokuradoria, polisia barak loos iha ne’eba. Ameta Bano fó ami nia naran ba Matias Soares, le’e naran ida-idak ho ami nia oan sira tama ba laran, haruka ami tuur maka sira esplika mai ami dehan katak ami serbisu hamutuk. Ami inan aman hare iha edifisiu laran ne’e ema nain 7 mak hanesan prokurador Matias Soares, polisia Nilda do Rosario, Koordenador Pradet Oe-Kusi Ambeno, Sanchia Florência Paixão Bano alias Ameta Bano, Ana Paula Sequeira, Juliana Meni husi ALfela, Yuli husi Pradet inklui, sekretaria prokurador ida.

Sira dehan ami ne’e serbisu hamutuk, sira dehan imi inan-aman la iha direitu atu mai keixa ami kona-ba imi nia-oan sira. Depois Prokurador Matias Soares dehan mai ha’u katak sei ha’u nia ulun fatuk toos, nia sei lori ha’u nia oan ba fatin seluk tanba nia seik ki’k oan. Ha’u hatan nia dehan ha’u nia oan la’os serbisu iha kantor, ne’e maka ita boot atu muda tun-sa’e.

Depois polisia Nilda do Rosario hasai sira nia foto iha Pradet, nia mai hatudu ba ha’u, ha’u tanis, ha’u lakohi hare sira nia foto. Depois polisia Nilda dehan reja, ha’u hatan dehan ami reja ba Maromak iha leten a’as ba, maibé lalehan ne’e sidauk nakloke mai ami. Sira husu ami ida-idak katak, se maka fó hatene imi mai iha ne’e? Ami dehan, ami nia oan sira maka konta mai ami, depois sira dehan, sai husi ne’e labele fó hatene ema seluk, ida ne’e segredu. Depois ami sai, haruka ami hasai foto hamutuk.

The Oe-Kusi Post (TOP) tenta konfirma ona dotora Catarina Anuno via kontaktu telemovel no haruka lista pergunta balun via nia númeru WhatsApp maibé, to’o oras ne’e seidauk hetan resposta ruma.

Entretantu, Koordenador Pradet Oe-Kusi Ambeno, Sanchia Florência Paixão Bano (Ameta Bano) antes ne’e esplika ona hodi lakohi ko’alia klean kona-ba kazu ne’e, tanba kazu ne’e oras ne’e prosesa hela iha Tribunal.

Tuir informasaun balun ne’ebé TOP asesu, iha fulan Maiu 2020, Ministériu Públiku hasai karta notifikasaun ida ba Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Ambeno hamutuk ho ALfela, Pradet no organizasaun feto sira seluk tan hakat ba uma mahon Topu-Honis Kutet, no Mahata hodi notifika labarik feto kuaje nain 35 atu ba presta deklarasaun iha Ministériu Públiku kona-ba kazu eis padre ne’e. Husi labarik feto nain 35 ne’e, iha labarik feto nain 7 maka organizasaun balun foti na’ok, no foti subar de’it sem koñesimentu inan-aman sira hodi ba tau fali sira iha fatin diferente iha teritoriu nasionál.

Labarik feto sira ne’ebé maka ema tau sira iha fatin balun iha Dili laran no fatin seluk tan maka halo akuzasaun ba eis padre ne’e katak sira viola sira durante tinan barak nia laran iha uma mahon Topu-Honis. No labarik feto nain 29 resin maka sai vitima ba vissum obriga, maibé molok halo visum obriga, detein sira uluk iha uma mahon, uma entrada no iha Pradet Oe-Kusi Ambeno durante semana ida resin maka foin halo visum obriga ba labarik feto sira ne’e.

Labarik feto. besik nain 30 ne'ebé ema detein sira no hetan visum ho obriga, desde tinan 2020 to'o oras ne'e psikolojikamente trauma tebes ho Prokurador Matias Soares, polisia, Pradet, ALfela no ONG sira seluk tan. Desde tinan 2020 to'o ohin loron sira moris iha trauma nia laran, no seidauk iha psikiater ida hodi fó konsellu ba sira atu oinsa bele halakon sira nia traumatizasaun ne'e.

Prosesu julgamentu ne’e hahu ona iha fulan Fevereiru liuba, no sei kontinua fali iha loron 05 Jullu tinan ida ne’e iha Tribunal Oe-Kusi Ambeno. Kazu ne’e prejide husi juiz koletivu, no arguidu defende husi advogadu privadu nain tolu, no vitima violasaun sexual sira reprezenta husi Prokurador Matias Soares.

Raimundos Oki
Author: Raimundos OkiWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Xefe Redasaun & Editor

PUBLISIDADE

Online Counter