COVID-19: Emprezariu Ambeno Bele Hatama Sasan Husi Fronteira  

Xefe Gabinete Prezidente Autoridade RAEOA, Agustinho Caet. Foto Oe-Kusi Post/Abilio Elo Nini

Oekusipost.com Oe-Bau – Autoridade ba Rejiaun Administrativu Espesial Oe-Kusi Ambeno (RAEOA) fó autorizasaun no involve ona emprezariu lokal sira iha rai-ketan ne’e hodi bele hatama sasan husi área fronteira sira atu bele responde ba efeitu husi Estadu emerjénsia, maibé sei koordena ho parte relevante sira.

Periodu Estadu emerjénsia ne’ebé la’o fulan ida nia laran de’it konsege hamosu ona difikuldade lubuk ida iha Oe-Kusi Ambeno hanesan menus hahan (nesesidade) báziku sira, menus kombustivél inklui nesidade sira seluk. Atu responde ba kestaun hirak ne’e, Autoridade RAEOA halo ona inkontru ida ne’ebé involve mós emprezariu lokal sira iha Ambeno hodi bele hatama (importa) nesesidade sira hanesan nesesidade báziku, material konstrusaun, no kombustivél.

Xefi Gabinete Prezidente Autoridade RAEOA, Agustinho Caet hateten, enkontru ne’e bazeia ba orientasaun Prezidenti Autoridade, tanba iha preokupasaun kona-bá sirkulasaun sasan husi nasaun viziñu Indonézia liliu nesesidade bázika no mós material kontruasaun inklui kombustivél hanesan gazoliña, tanba fulan ida ona povu Oe-Kusi Ambeno hasoru hela krize gazoliña no mós mosu manipulasaun folin sasan.

“Entaun ohin ita konvoka reniaun ida ne’e ho parte relevante sira mai para ita partilla informasaun, no ita mós bele halo koordenasaun ne’ebé di’ak, ne’ebé ohin iha ne’e iha ona konkordansia katak material kontrusaun ne’ebé konsidera mós hanesan nesesidade bázika sei kontinua tama mai,” hateten Caet ba Oe-Kusi Post iha rezidensia Autoridade RAEOA iha Oe-Bau, Oe-Kusi Ambeno.

Caet hatutan, bainhira loke ona dalan, emprezariu sira sei importa mai, maibé sei alerta nafatin hodi mantein kumpre medida distansia sosial.

“Ida ne’e ohin ita konkorda ona. No mós sasan nesesidade bázica ita mós konkorda katak bele la’o nafatin ita nia negosiante sira iha foho bele mai hola sasan iha ne’e. Imporante mantein nafatin regra ida ne’e ohin ita konkorda, no sei iha koordenasaun husi parte seguransa. Ha’u hanoin parte seguransa mós sei toma atensaun ba ida ne’e,” esplika alumni UNTL ne’e.

Tuir eis Xefe Gabinete Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MENK) ne’e katak, kona-bá gazoliña reprezentante husi Indonézia konsuladu sira sira sei komunika ho parte embaixada no mós pertamina nian.

“No autoridade sei hato’o karta ida ba embaixada para husu durante tempu emerjénsia ne’e, emprezariu sira bele fornese mina husi Atambua mai iha ne’e, agora parte ita nian ita tenke koordena didi’ak hodi hetan autorizasaun husi Autoridade Nasionál Petroléu no Mineral (ANPM)”.

Iha fatin hanesan, emprezariu Eurico da Rosa hateten, maioria setór privadu preokupa, tanba durante Estadu emerjénsia permite de’it hatama nesesidade báziku sira.

“Hanesan ami ne’ebe hala’o atividade iha konstrusaun sivil sente preokupa tebes tanba sei ita halo atividade importasaun ba nesesidade báziku de’it, ne’e ita labele kobre nia despeza tomak tantu husi fronteira liliu selu taxa ba nasaun. Entaun ida ne’e ami konsidera hanesan problema ida,” esplika emprezariu Eurico.

“Ami presija hato’o ba autoridade para oinsa tur hamutuk buka solusaun entre setór privadu, autoridade inklui segurasa nune’e iha solusaun di’ak liu para mantein kuantidade sasan iha merkadória,” nia esplika. 

Abilio Elo Nini
Author: Abilio Elo NiniWebsite: www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Reporter
Reporter base in Ambeno, Oecusse.

PUBLISIDADE