Bano hakarak Oe-Kusi Ambeno sai sidade bisikleta

SIKLULI (TOP) – Atu hasae kondisaun fiziku, no hamenus kolestrol, Prezidente Autoridade ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Kusi Ambeno no ZEESM-TL, Arsenio Paixão Bano hakarak lori rai ketan Oe-Kusi Ambenio sai sidade bisikleta iha Timor-Leste.

Bano hato’o nia apelu ne’e bainhira hala’o selebrasaun loron konsulta popular 30 Agusto nian hodi hanoin hikas tinan 20 liuba, nu’udar loron deteminasaun Timor-Leste desidi ukun rasik-an.

Iha selebrasaun loron nasionál ne’e, Prezidente Autoridade hamutuk ho nia membru sira inklui funsionáriu, joven sira hala’o Jalan santai hahu husi ponte Noe-Fefan to’o Sikluli.

“Ohin ne’e primeira ves Oe-Kusi halibur malu iha bisikleta, Oe-Kusi bele sai sidade bisikleta iha 2021 nia rohan. Funsionáriu hotu tenke sa’e bisikleta,” Asenio Bano hateten hafoin remata jalan santai no hean bisikleta iha parke desportivu Sikluli suku Costa Oe-Kusi Ambeno, Domingu 30 Agustu 2020.

“Entaun, ohin ita halibur ho bisikleta balun jalan santai balun ohin selebra loron konsulta popular iha fatin-fatin iha Timor-Leste laran tomak tanba ohin loron 30 Agustu, loron konsulta popular, ohin ne’e Oe-Kusi vota 95% ba ukun rasik-an, maibé iha tinan 20 liu-ba, ohin ha’u hatene ha’u nia tiun no maun alin sira, sira kalan hanesan ne’e sira sa’e subar iha foho leten ona, depois tinan 20 ita hakruk ba sira no basa liman ba sira,” nia esplika.

Abilio Elo Nini
Author: Abilio Elo NiniWebsite: www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Reporter
Reporter base in Ambeno, Oecusse.

PUBLISIDADE

Online Counter