Xanana simu Tefu iha Hau-Tefu

HAU-TEFU (TOP) – Eis Komandante em Chefe das FALINTIL, Kay Rala Xanana Gusmão simu Tefu (Tohu) ne’ebé ofere husi komunidade sira iha aldeia Hau-Tefu (Ai-Tohu).

Molok sa’e ba aldeia Hautefu, eis primeiru-ministru ne’e simu uluk husi lia-nain sira iha bairu Noe-Toko, aldeia Kuanobe, suku Banafi. Iha fatin ne’e, komunidade sira husu tulun ba Xanana atu hadia netik sira-nia kapela ne’ebé to’o oras ne’e nia konstrusaun seidauk remata.

Kuaje minutu balun de’it lider karismátiku ne’e observa liu de’it konstrusaun kapela ne’e, no simu proposta eskrita husi komunidade sira hafoin hakat liuba fatin konsentrasaun ba asaun karitativa iha sede suku Banafi ne’ebé lokaliza iha aldeia Hautefu nia klaran.

Hafoin xefe suku Banafi, José Tefa hato’o lia bem-vindo ba Kay Rala Xanana Gusmão ho nia komitiva sira, parte protokolu konvida Xanana hodi hato’o informasaun kona-ba prevensaun Covid-19, maibé molok nia hato’o nia intervensaun, Xanana husu ba komunidade sira katak imi atu fó Tohu ba ha’u ne’e iha ne’ebé? Komunidade sira mós direitamente foti tohu lolon rua ho nia naruk kuaje metru lima ba Xanana, no nia simu ho laran kontente tebes.

Raimundos Oki
Author: Raimundos OkiWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Xefe Redasaun & Editor

PUBLISIDADE

Online Counter