Empreza Wärtsilä mak hasai funsionáriu nain 5, la’os MOP

Karta justifikasaun husi kompañia Wärtsilä. The Oe-Kusi Post asesu karta ne'e liu husi pájina ofisial MOP nian.

DILI (TOP) – Assuntu funsionáriu nain 5 lakon sira nia serbisu iha sentrál elétrika Hera halo deputadu sira iha Parlamentu Nasionál tenke haksesuk malu ho rajaun atu defende funsionáriu hirak ne’e sira nia direitu, maibé governu liu husi Ministériu Obras Públiku (MOP) mós esplika ona labele halo buat ida ba ema nia desijaun uma laran nian, tanba empreza Wartsila mak foti desijaun hodi hapara funsionáriu hirak ne’e.

Iha loron hirak liuba deputadu Luis Roberto husi bankada KHUNTO no deputadu Patrocinio Fernandes husi bankada CNRT hato’o ezijensia ba MOP atu oinsa bele bolu hikas funsionáriu nain 5 ne’ebé sai tiha ona, maibé Ministru Obrás Públikas (MOP) Salvador Eugenio Pires katak governu la mete politika rekursu umanu kompañia Wärtsilä nian.

Notisia relevante: CNRT-KHUNTO kestiona MOP tebe sai funsionariu EDTL nain 5"Ami nia hakarak ne'e kompañia Wärtsilä fó sansaun disiplinar, maibé kompañia Wärtsilä hatete termu sansaun disiplinar ami nian laiha. Depende ita boot sira, ami hato'o ami nia preferensia ba aktu sira ne'e, maibé sira nia desizaun ne'e fora husi ami nia politika,” hateten Ministru Salvador ba jornalista sira iha Palásiu Governu, Dili Kuarta 22 Jullu 2020.

“Sira nia politika jestaun rekursu umanu governu la mete," governante mai husi PLP ne’e afirma.

Nia dehan, rekursu umanu kompañia Wärtsilä sentraliza priense ba karta mak hasai desizaun la'os iha governu.

"Prontu ida ne'e hanesan deseju ba sira, atu sesusu nafatin ba futuru hodi fó sansaun ba sira, la'os ami nia jestaun ba sira, maibé kompañia ho nia politika rasik atu kontinua mantein iha reputasaun tanba sira hatete katak sira nia kompañia internasional la’os de’it iha Timor, maibé halo serbisu sira iha fatin fatin ne'ebé sira nia kodigu konduta ba profesionalismu traballador nian rigorozu tebes, sira informa depois sira avaliasaun sira hotu," esplika Ministru Salvador.

Ministru ne’e mós rona deklarasaun husi deputadu sira iha Parlamentu Nasionál kona-ba assuntu ne’e, maibé nia dehan, nia la asina kontratu ho ema nain 5 ne’e.

"Primeiru lugar staff sira ne'e, kompañia Wärtsilä nian, sira ha'u la asina kontratu ho staff sira ne'e, loos duni katak iha implementasaun sei la sala Estadu Emerjiensia, medidas Estadu Emerjiensia depois ba Prezidente Repúblika deklara tiha Estadu Emerjiensia," dehan nia.

Nia esplika,kompañia Internasionál Wärtsilä konsidera traballadór na’in 5 ne’ebé mak hapara ona sira-nia kontratu, sira komete violasaun ne’ebé gráve hasoru Kódigu Konduta Profisionalizmu no kontra protokolu kompañia nian, tanba ne’e kompañia foti desizaun hodi hapara kontratu traballadór sira-nian.

Ministru Obrás Públikas (MOP) Salvador Eugenio Pires. 

Aktus sira ne’ebé fortifika kompanñia Wärtsilä foti desizaun hodi hasai traballadòr na’in lima ne’ebé servisu iha sentrál Elétrika Hera mak hanesan, falsifika lista prezensa no asinatura ba halo Konferénsia Imprensa, kontra protokolu Estadu Emerjénsia nian no pandémia COVID-19, konvida GMNTV tama iha planta Sentrál Elétrika Hera sein koñesimentu husi Wärtsilä hanesan jerente ba Sentrál Elétrika Hera no Diresaun Jerál EDTL nian, uza uniforme Wärtsilä nian ba Konferénsia Imprensa hodi husu kompensasaun ba MOP no ho sira-nia asaun afeita ba imajen no reputasaun Wärtsilä nian, no iha kestaun atetudi no desiplina traballadór sira nian.

Traballadór na’in 5 ne’e nia kontratu, kompania Wärtsilä sei hapara iha loron 31 fulan-Jullu 2020, no sei la kontinua kontratu traballadór sira-nian. Kompañia Wärtsilä sei kumpri nia obrigasaun remuneratóriu ne’ebé fixa tiha ona iha kontratu ho traballadór sira.

Wärtsilä hanesan kompañia internasionál ne’ebé durante ne’e halo operasaun no manutensaun ba Sentrál Elétrika Hera no Betano. 

Marcelino Bata
Author: Marcelino BataEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

PUBLISIDADE