Povu Hauba husu Xanana tenke kandidata aan hikas ba PR

Alberto da Cruz Lopes hamrik iha palku leten hodi husu no ezije ba Kay Rala Xanana Gusmão tenke kandidata aan hikas ba Prezidente Repúblika iha tinan 2022. Foto The Oe-Kusi Post/Raimundos Oki

HAUBA (TOP) – Liga ba situasaun politika atual ne’ebé iha tendensia maka’as halo “violasaun” ba konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL), povu sira iha suku Hauba, postu Bobonaro husu ba eis Komandante em Chefe das FALINTIL, Kay Rala Xanana Gusmão tenke fila kandidata aan ba Prezidente Repúblika iha tinan 2020.

Alberto da Cruz Lopez ne’ebé reprezenta povu sira iha suku Hauba la’os husu de’it Xanana tenke fila kandidata aan ba Prezidente Repúblika iha eleisaun prezidensial ne’ebé sei akontese iha tinan 2022, maibé husu mós esplikasaun kona-bá siuasaun politika durante tinan rua nia laran ne’ebé ikus mai obriga partidu CNRT tenke nakfilak ba opozisaun.

“Situasaun durante tinan rua nia laran ami lahatene loos rai ne’e atu sai oinsa loos. No, durante tinan rua mós avo mak matan been sulin ba ami povu, tanba saida? Ami hakarak husu ba avo iha tinan 2022 tenke sai fali Prezidente Repúblika, ” Alberto husu pergunta ne’e ba Kay Rala Xanana Gusmão bainhira fahe apoiu umanitáriu sira hanesan nesesidade báziku ba familia kbi’it la’ek sira iha suku Hauba, postu Bobonaro, munisipiu Bobonaro, Segunda 15 Juñu 2020. 

Alberto hatutan, Timor iha duni lider barak, maibé lider karismátiku no lider ne’ebé sempre hadomi povu mak Kay Rala Xanana Gusmão.Hatan kona-bá ezijensia ne’e, Xanana ho hirus itoan katak nia prezensa iha fatin hirak ne’e la’ós atu halo kampaña politika, no la’os nu’udar Prezidente partidu CNRT, maibé nu’udar lider pessoal ida ne’ebé preokupa tebes ba kondisaun moris familia kbi’it la’ek sira iha rai-laran.

“Ohin la’os kampaña, ohin laiha partidu politika ida iha ne’e, maibé mai atu fó apoiu no hato’o mensajen ba povu tomak hodi labele lakon esperansa iha sira nia moris lorloron,” Xanana hatan ba ezijensia husi komunidade suku Hauba.

Entretantu, desde loron Sábadu semana kotuk to’o Tersa 16 Juñu 2020, Kay Rala Xanana Gusmão fahe ona apoiu umanitáriu ba familia kbi’it la’ek sira iha munisipiu tolu hanesan iha Leorema (Likisa), Letefoho, Atara, Atsabe (Ermera), no mós iha Hauba, Bobonaro, munisipiu Bobonaro.

Obervasaun The Oe-Kusi Post iha vizita ne’e katak, kuaje maioria povu sira rihun ba rihun mak iha vontande maka’as hodi hasoru Xanana la’os tanba atu simu apoiu nesesidade báziku, maibé atu hetan no rona de’it mensajen husi nia kona-ba lala’ok politika durante tinan rua ikus iha rai-laran.

Iha nia vizita mós Xanana kontinua sosializa medida preventiva sira kona-bá moras virus corona (Covid-19), no mós husu ba joven sira atu labele fasil influensiadu ba lala’ok politika iha rai-laran.

“Ha’u husu ba joven sira tenke kura domin, kura paz no estabilidade. Joven sira labele monu ba politika ne’ebé oras ne’e la’o iha rai-laran. Labele tama iha problema sira ne’ebé hafahe imi. Joven sira tenke mantein estabilidade no hadomi malu,” Xanana hamenon ba joven sira.

Raimundos Oki
Author: Raimundos OkiWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Xefe Redasaun & Editor

PUBLISIDADE