COVID-19: Ema Hamutuk Nain 206 Sei Hein Rezultadu Teste

Oekusipost.com Dili – Dotora Odete da Silva Viegas to’o oras ne’e sei iha ema hamutuk nain 206 mak sei hein hela rezultadu teste laboratóriu ne’ebé antes ne’e hasai tiha ona, no Tersa ohin kazu foun laiha.

Nia hatutan, total ema ne’ebé tuir teste ona hamutuk 597 (horseik iha 480), total rezultadu laboratótiu pendende hamutuk 206 (horseik iha 89). Total kazu konfirmadu mantein 24. Husi total ne’e, nain 2 positivu sai tiha ona, no nain 4 ne’ebé kategoria kazu provavel mós sai tiha ona.

“Total kazu teste laboratóriu negativu hamutuk  367. Total profisional saúde iha kuarentena iha ema nain 40. Total ema ne’ebé sei hela iha kuarentena obrigatóriu hamutuk 411 (ema nain 363 mak iha Dili, no nain 294 iha munisipiu sira). Auto-kuarentena iha Dili hamutuk 48, no ema nain 40,” hatete dotora Odete liu husi konferensia ba imprensa iha Sala Situasaun Sentu Integradu ba Jestaun Krize iha Sentru Konvensaun Dili, Tersa 28 Abril 2020. 

Nia hatutan, ema hamutuk nain 1702 mak liu ona kuarentena obrigatóriu, husi Dili nain 1357, no munisipiu sira nain 345. 

Raimundos Oki
Author: Raimundos OkiWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Xefe Redasaun & Editor

PUBLISIDADE