Covid-19: PM Taur agradese ba Xanana

DILI (TOP) – Desde fulan Marsu to’o ohin loron seidauk rezista ema ruma mate tanba kona moras virus corona (Covid-19), ida ne’e la signifika Timor-oan sira labele koidadu aan husi husi moras ne’e, maibé tenke matan moris, no neon-nain nafatin, tanba moras ne’e sei la’o haleu hela mundu, no seidauk iha vasina (ai-moruk) hodi kombate moras ne’e.

Kuaje besik fulan tolu ona, Kay Rala Xanana Gusmão la’o haleu teritóriu nasionál halo asaun karidade, no husu ba sidadaun sira iha rai-laran atu koidadu a’an nafatin hodi labele kona moras Covid-19.

Kay Rala Xanana Gusmão husu ba ferik-katuas no joven sira iha Atudara, Bobonaro atu labele halo movimentu ba fronteira hodi evita kona moras Covid-19. Foto The Oe-Kusi Post/Raimundos Oki  

Topiku sira ne’ebé Xanana hato’o ba komunidade sira durante ne’e mak kari domin, kuda dame, joven sira tenke sai sidadaun di’ak hodi aban no bainrua ka’er nasaun ne’e karik tenke ka’er ho di’ak, no respeita ferik-katuas sira, koidadu aan nafatin hodi labele kona moras Covid-19, no husu ba autoridade lokal sira atu halo lista foun ba ferik-katua sira hodi husu ba Estadu tenke tulun sira molok sira husik hela mundu ne’e.

Xanana durante ne’e mós fahe tutan máskara ba Unidade Patrulla Fronteira (UPF) sira iha área fronteira tomak, no fahe mós xefe suku sira atu uja bainhira mosu transmisaun lokal iha komunidade nia le’et. Máskara sira ne’ebé Xanana fahe durante ne’e hetan apoiu husi kompañia Timor Resource no Lake House.

Iha loron 4 Agustu liuba bainhira autoridade sira detekta sidadaun Indonézia infetadu ho moras Covid-19, governu mós husu ba Prezidente Repúblika atu deklara tan Estadu emerjénsia ba fulan ida tan ne’ebé sei remata iha loron 4 Setembru hodi prevene moras ne’e iha rai-laran.

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, louva lider Karismátiku Kay Rala Xanana Gusmão, tanba molok governu husu Prezidente Repúblika dekreta estadu emerjensia ba faze dahaat, maibé antes ne'e nia “husu uluk ona” atu “implementa” Estadu emerjénsia, tanba hare ba iha nasaun viziñu moras Covid-19 ne'e kontinua sa’e maka'as, tanba ne’e mak nia husu atu taka fronteira.

“Ha’u iha ne’e hakarak louva maun Xanana nia jenerozidade, governu seidauk aprezenta Estadu emerjénsia, nia mak husu uluk ona, ejize ona. Ha’u kuandu to’o fali ha’u-nia uma, ha’u-nia oan sira dehan hanesan ne’e, avo Nana diz feicha a fronteira, porque vocês continuar abrir? Avo Nana dehan taka, nusa mak imi loke nafatin,” PM Taur hateten iha Parlamentu Nasionál Tersa, 11 Agustu 2020.

Nia hatutan, Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo mós husu governu tenki implementa Estadu emerjénsia.

“Governu aseita com muito gosto, tanba ne’e fó apoiu ida ba ami, fó apoiu ida ba ita hotu, par que ita iha kbiit liután atu jere situasaun ida ne’e,” dehan PM Taur.

Marcelino Bata
Author: Marcelino BataWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Jornalista
Jornalista TOP. Bandu atu simu envelope ka sasan ruma husi fonte informasaun sira.

Online Counter