KHUNTO seidauk prepara nia kandidatura ba kompete iha eleisaun prezidensial

DILI (TOP) — Eleisaun Prezidensial sura fulan de’it ona, maibé to’o oras ne’e seidauk iha kandidatura ofisial ida tantu husi partidu politiku sira no independente sira deklara a’an ba iha públiku. Situasaun ne’e mós akontese ba partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO).

Deputadu partidu KHUNTO, Luis Roberto katak, eleisaun prezidensial tinan oin partidu KHUNTO seidauk prepara kandidatu ba Prezidente Repúblika (PR) hodi kompete iha tinan 2022.

“Preparasaun Partidu KHUNTO relasiona ba iha kandidatu prezidensial ne’ebé maka akontese iha tinan oin, partidu KHUNTO seidauk prepara tanba kriteria priense hotu rekezitu sira para kompete ba iha eleisaun prezidensial nian,” hateten Luis Roberto ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, Dili Sesta 04 Juñu 2021.

Nia hatutan, presiza halo kongresu kada partidu maka foin nomeia ninia ema rasik ba kompete ba eleisaun prezidensial iha tinan oin.

“Partidu KHUNTO to’o ohin loron seidauk iha preparasaun maibé, iha ona informasaun para ami bele kontaktu malu para koalia kona-ba kandidatura ne’e,” nia afirma.

Nia hatutan, to’o oras ne’e mós KHUNTO seidauk iha ajenda fixu kona-ba kongresu partidu nian, maibé deputadu KHUNTO husi postu Venilale (Baukau) ne’e fiar katak, KHUNTO sei halo duni konferensia iha tempu balun tuir mai.

“Situasaun surtu Covid-19, ha’u hanoin serka sanitaria no komfinamentu obrigatoriu no komfinamentu domisiliariu la impede ba  atividade partidu sira atu kria kongresu ou eleisaun prezidensial nian. Hau hanoin governasaun ida ne’e, oinsa atu tulun nafatin ita nia eleisaun iha futuru ne’e”.

Nia hatutan, importante maka governu liu husi STAE prevé ona eleitoral ona buat hotu tenke bazeia ba lei eleitoral ne’ebé maka vigor.

“Agora sei partidu hotu maka laiha kongresu entaun ita nia sidadaun sira la hatene ita nia kandidatu maka ida ne’ebé loos hanesan kandidatu koaligasaun ka husi kandidatu partidu ida-idak ninian, ita presiza kongresu maka foin priense rekezitu sira”.

Maske nune’e, tuir informasaun balun ne’ebé The Oe-Kusi Post (TOP) akompaña durante ne’e katak, partidu KHUNTO iha posibilidade boot atu kandidata nia prezidente partidu rasik maka atual Primeira Vise-Primeiru Ministru no Ministra Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI), Armanda Berta dos Santos.

Armanda Berta ne’e nu’udar fen kaben husi Konseleiru mazimu partidu KHUNTO, José dos Santos Naimori Bucar husi munisipiu Ainaro.

Marcelino Bata
Author: Marcelino BataWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Jornalista
Jornalista TOP. Bandu atu simu envelope ka sasan ruma husi fonte informasaun sira.

PUBLISIDADE