Fronteira Bijaela-Sunan kontinua mosu “disputa”

CRUZ (TOP) – Fronteira tasi nian entre Timor-Leste ho Austrália tama ona iha vigor iha loron 30 Agustu 2019, maibé fronteira rai-maran ho Indonézia liliu segmentu rua iha Cruz (Passabe), no Naktuka (Citrana) Oe-Kusi Ambeno to’o oras ne’e kontinua mosu disputa, tanba seidauk hetan solusaun amigavél entre rai-rua.

Komandante postu polisia Unidade Patrula Fronteira (UPF), Marcos Luan esplika ba eis primeiru-ministru, Kay Rala Xanana Gusmão katak durante ne’e mosu problema barak iha área fronteira Cruz ne’e, liliu to’os nain-sira husi nasaun viziñu suporta ho militar Indonézia sempre halo tentasaun hodi la respeita liña fronteira.

“Iha loron 17 Agustu foin lalais, TNI sira tama mai harii tiha sira nia bandeira iha ita nia área, to’o agora bandeira sei tidin hela,” hateten komandante Luan ba Xanana bainhira vizita postu UPF Cruz ne’e iha loron Kinta 20 Agustu 2020.

Luan hatutan, maske durante ne’e mosu dezintedimentu barak entre komunidade sira husi Cruz no viziñu, maibé parte UPF sempre uja kakutak malirin aproxima komunidade sira hodi esplika ba sira kona-bá liña fronteira ne’ebé estabelese tiha ona.

Fronteira iha postu Passabe mak hanesan iha Besa-Toko, Noa – Ana, Bijaela –Sunan (Cruz). 

Komandante UPF postu Cruz, Marcos Luan esplika hela liña fronteira ba Kay Rala Xanana Gusmão bainhira vizita postu Cruz, Passabe, Oe-Kusi Ambeno, Kinta 20 Agustu 2020. Foto The Oe-Kusi Post/Raimundos Oki.  

Entretantu, Kay Rala Xanana Gusmão kontinua enkoraja membru UPF sira ne’ebé destaka iha postu ne’e tenke kontinua kontrola komuidade sira iha Cruz hodi la’o tama-sai fronteira hodi bele prevene Covid-19.

“Se imi la kontrola didi’ak, no komunidade sira mós kontinua la’o tama-sai mak ema ida hetan, Cruz ne’e sei nakfila ba semitériu Santa Cruz,” hateten Xanana.

Xanana esplika ba komunidade sira kona-ba perigu moras Covid-19 ne’e lahanesan ho moras sira seluk, tanba bainhira ema ida kona ona Covid-19, susar tebes atu kontrola.

“Tanba ne’e mak ha’u husu ba imi tenke koidadu aan didi’ak hodi labele halo movimentu iha área fronteira,” hateten Xanana.

Raimundos Oki
Author: Raimundos OkiWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Xefe Redasaun & Editor

PUBLISIDADE

Online Counter