Bano promete sei serbisu ho laran ba povu Ambeno

Prezidente Autoriedade Rejiaun Administrativa Espesiál Oecusse Ambeno no Zona Espesiál Ekonómika Sosiál Merkadu (RAEOA-ZEESM) foun, Arsénio Paixão Bano.Foto The Oe-Kusi Post/Januario da Cruz Falo.

DILI (TOP) – Prezidente Autoriedade Rejiaun Administrativa Espesiál Oecusse Ambeno no Zona Espesiál Ekonómika Sosiál Merkadu (RAEOA-ZEESM) foun, Arsénio Paixão Bano promete sei hala’o servisu ho laran, hodi serbí povu Oe-Kusi Ambeno ho fuan.

"Ha'u asume knaar hanesan PA RAEOA, ha'u rona Primeiru Ministru Taur Matan Ruak nia lia-menon hotu atu servisu ho laran no fuan," Bano hateten ba jornalista sira hafoin simu pose husi xefe governu Taur Matan Ruak iha Palásiu Governu, Sesta 12 Juñu 2020.

Arsénio mós promete katak, sei la hamonu lia-menon PM Taur nian ba rai, no hato’o obrigadu tanba bele fó ona konfiansa nu’udár atoni oan atu lidera RAEOA durante tinan lima.

"Ha'u sei la husik Primeriu Ministru Taur Matan Ruak nia lia-menon monu ba rai," nia promete.

Entretantu, iha serimónia pose ne’e, Taur Matan Ruak husu ba Arsénio atu labele haluha rekomendasaun sira, liuliu servisu ho responsabilidade, hodi serbí povu atoni tuir misaun no vizaun RAEOA no ZEESM.

"Ha'u husu keta haluha ha'u nia rekomendasaun sira. Ha'u uluk Prezidente Repúblika, ha'u krítika no ohin ha'u sai PM, karáter ida uluk la muda, Matan Ruak nafatin, kargu mak la hanesan, uluk PR agora PM," dehan PM Taur.

Entretantu, antes ne’e joven sira no komunidade balun hato’o ona sira nia pozisaun katak sei halo asaun hasoru Bano bainhira hala’o hikas nia serbisu iha Oe-Kusi Ambeno ho rajaun, durante ukun tinan 5 halo sira sai vitima no moris iha ditadura nia laran. No faktu dezenvolvimentu fiziku sira iha rai-ketan ne’e mós konsentra de’it iha suku 5 ne’ebé partense ba sub-rejiaun Pante Macassar, no sub-rejiaun 3 seluk hanesan Nitibe, Pasabe no Oe-Silo kondisaun laiha mudansa maske osan ba RAEOA-ZEESM durante tinan 5 ba kotuk ne’e boot tebes.

Januario da Cruz Falo
Author: Januario da Cruz FaloEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

PUBLISIDADE