SANTA ROSA (TOP) – Prosesu julgamentu ba kazu agresaun fiziku ne’ebé involve arguidu nain 4 kontra lezadu Domingos Nesi tama ba loron daruak, Tribunal kontinua rona deklarasaun sasin sira tantu ...
Lee kontinua...
Hare seluk

PUBLISIDADE

Online Counter