FATUK-MAKEREK (TOP) – Suku Fatuk-Makerek nu’udar rai-rohan ida partense ba munisipiu Manatuto ne’ebé to’o oras ne’e seidauk asesu ba enerjia eletrisidade, no kondisaun estrada husi suku ...
Mak ne'e deit

PUBLISIDADE