Oekusipost Dili – Maioria deputadu sira iha Parlamentu Nasionál (PN) blokeia ona Proposta Alterasaun Lei Orsamentu no Jestaun Finanseira ne’ebé hato’o husi governu ba parlamentu ho karáter ...
Lee kontinua...

Oekusipost Dili – Prezidente Partidu koaligasaun Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) foun, Kay Rala Xanana Gusmão ezije ba Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lu Olo tenke demite ona ...
Lee kontinua...

Oekusipost.com – Deputadu sira iha Parlamentu Nasionál (PN) sente hakfodak tebes bainhira ahí eletrisidade mate de repente iha sesaun debate ida kona-bá orsamentu duodesimu hodi bele sustenta ...
Lee kontinua...

LIVE - Konferensia Imprensa Aliansa Maioria Parlamentar- CNRT, KHUNTO, PD, PUDD, UDT, ...

Oekusipost.com Dili - Dadus ofisial husi Ministériu Saúde no Organizasaun Mundial ba Saúde (OMS) katak to'o oras ne'e foin mak rezista ema estranjeiru ida positivu infetadu ona Coronavirus Disease ...
Lee kontinua...
Hare seluk
Online Counter