Tanba saida maka labarik orfonatu sira tanis ba RD?

AMBENO (TOP) – Prosesu julgamentu ba padre ne’ebé Vatikanu hasai tiha ona iha tinan 2018, no hari uma mahon Topu Honis iha Oe-Kusi Ambeno to’o oras ne’e seidauk hetan desijaun final husi Tribunal, maibé nia hetan uluk ona kondenasaun final husi sosiedade sira iha mundu virtual katak ema ne’e halo duni violasaun sexual hasoru labarik ki’ik sira. 

Sarani sira iha Oe-Kusi Ambeno kuaje maioria konsidera kazu ne’e nu’udar 'konspirasaun' boot ida entre parte interesadu sira, tanba to’o oras ne’e sira seidauk hare ho matan no ka’er ho liman ba vitima sira. Iha grupu ki’ik oan balun tantu husi Oe-Kusi Ambeno no iha Dili ne’ebé iha interese maka’as maka hahu kondena ona ema ne’e direita no indireita tantu iha diskusaun mundu virtual no mundu real.

Observasaun direita The Oe-Kusi Post (TOP), sai husi Tribunal Ambeno iha oras tuku 6 lorokraik direitamente hakat ba sa’e ro SUCCESS ne’ebé hein hela iha portu Iwao Kitahara Mahata iha loron Tersa 23 Fevereiru 2021.

Molok kareta sira besik ba portaun boot portu Mahata nian, labarik ki’ik oan feto-mane besik nain 100 hamrik ona iha estrada ninin ne’ebé besik portaun ne’e, no bainhira arguidu nia kareta besik sira, labarik sira direitamente halai ba kareta ho tanis lian maka’as hodi bensa ema ne’e nia liman.

Asaun no sentimentu labarik orfonatu sira husi uma mahon Topu Honis Mahata ne’e hatudu públikamente, hatudu momoos, sira la fiar duni akuzasaun kriminal husi Ministériu Públiku kontra ema ne’e, sira la fiar liu grupu ki’ik oan balun ne’ebé durante ne’e halo kampaña tun-sa’e katak ema ne’e halo duni violasaun sexual hasoru labarik ki’ik sira tantu iha uma maho Topu Honis Mahata, no Kuatete.

Maske nune’e, prosesu investigasaun ne’ebé hala’o husi parte SVD nia konfesa halo duni violasaun sexual hasoru labarik ki’ik sira, nune’e ikus mai Vatikanu hasai nia husi padre iha tinan 2018, maibé parte autoridade judisiariu sira iha Timor-Leste foin maka ha’u halo prosesu julgamentu ba kazu ne’e rasik.

Informasaun ne'ebé TOP asesu husi parte balun katak, nia deklarasaun ba SVD durante investigasaun ne'e hetan 'presaun' maka'as, nune'e nia deklara de'it ona.

Eis padre ne’e hetan akuzasaun kriminal husi Ministé Públiku ba krime violasaun sexual no violensia domestika, no foin maka hahu julga iha loron Tersa 23 Fevereiru 2021, no sei kontinua fali iha loron 22-23 Marsu 2021 hodi rona deklarasaun husi sasin sira.

Tanba saida maka labarik orfonatu Topu Honis besik 100 tanis ba Richard Dasbach? The Oe-Kusi Post (TOP) konsege halo filmajen badak ne’e iha portaun boot portu Mahata, Oe-Kusi Ambeno iha loron Tersa 23 Fevereiru 2021.

Maske labarik sira ne’e esforsu maka’as atu halo Richard Dasbach tenke tun husi kareta, maibé lakonsege, tanba autoridade seguransa sira la permite. Dalai da tan, tanba saida maka labarik orfonatu Topu Honis besik 100 tanis ba RD?

 

The Oekusi Post
Author: The Oekusi PostWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
www.OeKusiPost.com nu’udar plataforma media online iha Oe-Kusi Ambeno, Timor-Leste ne’ebé aprezenta notísia iha área oioin iha teritóriu nasionál. Rua. Numbei, Oe-Kusi Ambeno Mobile: +670 7723 4114 Email: info (at) OeKusiPost.com

PUBLISIDADE