Vitima “forsada no falsu” ba kazu pedofilia presta ona deklarasaun iha Tribunal Ambeno

AMBENO (TOP) – Prosesu julgamentu ba kazu pedofilia ne’ebé deskonfia involve eis padre RD hahu fali ona iha loron 05 Jullu no sei remata iha loron 30 Jullu tinan ida ne’e iha Tribunal Distrital Oe-Kusi Ambeno.

The Oe-Kusi Post (TOP) observa, prosesu julgamentu iha loron Segunda 05 Jullu foin lalais ne’e hahu iha oras tuku 9 liu minutu 36.

Iha áreador Tribunal ne’e nakonu ho labarik orfonatu Topu-Honis lubuk ida ne’ebé akompaña husi sira nia inan-aman. Arguidu eis padre RD ne’e mós marka prezensa iha Tribunal ne’ebé akompaña husi nia advogadu privadu sira.

Tuir informasaun ne’ebé TOP asesu, labarik vitima ba kazu pedofilia hamutuk nain 5 maka durante ne’e lakohi ba hela iha uma mahon Pradet, tanba sira sente trauma tiha ona hafoin hetan detensaun no hetan visum obrigatoriu iha tinan 2020. Maske nune’e, Ministériu Públiku obriga sira tenke sai vitima ba kazu pedofilia ne’e.

Labarik feto-nain 5 ne’ebé Ministériu Públiku arola sira nu’udar vitima ba kazu pedofilia hato’o ona sira nia deklarasaun iha Tribunal Ambeno hahu iha loron 05 Jullu no foin remata iha loron Kuarta 07 Jullu foin lalais. Labarik feto nain 5 ne’e mós sai nu’udar vitima detensaun illegal no vitima visum obrigatoriu iha tinan 2020, no durante ne’e iha esforsu oioin husi Ministériu Públiku, no ONG balun atu foti sai labarik sira ne’e sai husi uma mahon Topu-Honis, maibé labarik sira ne’e lakohi hodi ba hela iha fatin seluk, tanba sira rasik trauma ho prokurador ne’ebé halo inkeritu ba sira ho ameasa oioin iha tinan hirak liuba.

Tuir deklarasaun eskrita husi vitima “fabrikadu” ba kazu pedofilia DS ne’ebé TOP asesu katak, prosesu inkeritu ne’ebé nain ba asaun penal ka Ministériu Públiku halo ba nia iha edifisiu Prokuradoria Distrital Oe-Kusi Ambeno nakonu ho ameasa oioin, no ho ameasa ne’e nia mós tanis kedas iha prokurador nia oin, tanba sente trauma no tauk tebes ho maneira inkeritu ne’ebé nakonu ho ameasa.

Vitima ba kazu pedofilia ne’ebé presta deklarasaun iha Tribunal Ambeno iha loron Segunda 05 Jullu liuba ho naran inisial JC. Nia tama ba uma mahon Topu-Honis iha tinan 2003 to’o remata nia ensinu superior iha rai-liur ne’ebé hetan suporta finanseira husi Topu-Honis.

Informasaun sira ne’ebé TOP asesu, vitima JC ne’e konfesa ba Ministériu Públiku katak, nia hetan violasaun sexual husi arguidu eis padre RD durante hela iha uma mahon Topu-Honis, maibé bainhira eis padre RD ne’e hetan asidente ho kareta iha loron 15 Setembru 2018, nia ba vizita eis padre ne’e iha hospital referral Oe-Kusi Ambeno. Sentidu husi vizita ne’e simbolika nia domin sei iha nafatin ba eis padre ne’e, maibé iha tempu hanesan mós nia hato’o keixa ba Ministériu Públiku katak, nia mós sai nu’udar vitima ida ba kazu pedofilia ne’ebé deskonfia involve eis padre RD ne’e.

Vitima nain 5 ne’ebé durante ne’e lakohi ba hela iha uma mahon privadu, uma mahon governu nian inklui ba uma mahon Pradet nian maka ho inisial AJS, AFMA, PA, DS, no AB. Desde tinan barak nia laran to’o hetan detensaun iha uma mahon Pradet no hetan mós visum obrigatoriu mós sira firme hodi hela nafatin iha uma mahon Topu-Honis.

Tuir deklarasaun eskrita husi vitima “fabrikadu” DS ne’ebé TOP asesu, nia mós hetan hotu detensaun durante semana ida iha uma mahon Pradet, no mós hetan tan visum obrigatoriu iha tinan 2020.

DS hahu tama ba uma mahon Topu-Honis Kutet iha fulan Setembru tinan 2015, no oras ne’e sei kontinua nafatin hela iha uma mahon Topu-Honis maske mosu esforsu oioin husi Ministériu Públiku ne’ebé haruka polisia ho ONG lubuk ida ba atu foti sai nia husi uma mahon Topu-Honis, maibé nia lakohi.

DS esplika iha nia karta ne’ebé TOP asesu katak, durante tinan barak nia laran oan ki’ak sira hela iha uma mahon Topu-Honis tantu iha Kutet no Mahata, sente hakmatek tebes ho tau matan husi eis padre RD nian.

Nia konta, durante prosesu detensaun, Pradet Oe-Kusi Ambeno, no parte polisia sempre serbisu hamutuk hodi hatauk labarik feto sira iha detensaun laran, no la permite labarik sira nia inan-aman hodi visita sira. No to’o prosesu visum obriga ne’e mós sira hatauk labarik sira hodi asina atu nune’e bele justifika katak prosesu visum ne’e hetan duni autorizasaun husi labarik sira rasik maske realidade hatudu labarik sira asina visum ne’e ho kondisaun obriga no iha presaun psikolojia nia laran.

Maria Magdalena Suni nu’udar inan husi DS esplika, iha loron 28 Maiu 2020, ofisial justisa husi Ministériu Públiku Ambeno hamutuk ho Juliana Meni husi ALfela ho nia motorista Francisco Taeki sa’e ba uma mahon Topu-Honis Kutet lori karta notifikasaun ho lista labarik feto hamutuk nain 9.

Maria Suni konta, ema nain tolu ne’e ba foti labarik feto nain 9 atu ba hatan iha Ministériu Públiku iha Oe-Kusi villa. Meni hahu le’e sai naran sira ida-idak. Sasin ne’e sente estrañu no konfujaun kona-ba oinsa maka ema sira ne’e bele hatene no hetan labarik feto sira nia identidade pessoal? Nia hahu husu ba Meni katak, hetan labarik sira nia naran husi ne’ebé, no Meni dehan, hetan husi nasionál. Depois Meni husu ba sasin ne’e atu akompaña labarik sira ne’e ba Oe-Kusi Villa, sasin ne’e lakohi, maibé Meni dehan akompaña labarik feto sira ba hatan de’it oras ida ka rua hanesan ne’e bele fila-fali ona ba Topu-Honis Kutet. Sasin ne’e hahu hakarak ona hodi akompaña labarik sira tun ba Oe-Kusi villa.

Nia hatutan, bainhira sira la’o ba Oe-Kusi villa, no molok to’o edifisiu prokuradoria Ambeno, labarik feto-oan ida hahu muta ona, tanba provoka husi kareta halai ho velosidade a’as halo nia laran sa’e to’o muta. Tun husi kareta, ema sira ne’e kontinua ba tulan tan labarik feto balun iha uma mahon Topu-Honis Mahata. Labarik feto sira husi Topu-Honis Kutet hamutuk nain 5, no husi Mahata hamutuk nain 4.

Labarik feto sira ne’e hetan inkeritu husi Prokurador Matias Soares husi dadersan to’o kalan tuku maka foin haruka sira fila ba uma mahon Topu-Honis Mahata. Sira to’o Topu-Honis Mahata iha oras tuku 11 kalan.

Sasin ne’e hateten, Prokurador bolu uluk nia maka tama ba hatan uluk.

“Bolu ha’u nia naran, ha’u tama ho sira nain rua, ha’u husu ba Matias Soares iha edifisiu laran katak, labarik sira ho idade ki’ik hanesan ne’e sira bele mai hatan iha ne’e ka? Prokurador Matias hatan katak bele. Depois ha’u ho ha’u nia-oan nain-rua halai sai husi edifisiu laran, Prokurador Matias atu telefone polisia, ha’u tauk no tama fali. Ami hein atu hatan, maibe antes hatan, labarik ki’ik-oan ida hahu tanis ona iha edifisiu laran,” sasin ida konta liu husi dokumentu eskrita ne’ebé TOP asesu foin lalais.

Nia hatutan, depois bainhira Prokurador Matias bolu tan labarik feto nain-rua ho idade menor sasin ne’e akompaña labarik feto nain-rua ne’e maka tama ba laran. Tama to’o laran, Prokurador Matias Soares maka husu pergunta ho lia-Tetun, no Juliana Meni (ALfela) maka traduz ba Molok-Meto (lian maternal Oe-Kusi Ambeno) nian.

“Prokurador Matias husu ha’u dehan ita boot sira hare amu halo violasaun sexsual ba labarik sira, ha’u hatan katak, ha’u la hare. Depois prokurador Matias haruka Juliana Meni bolu tan mama asrama nain-rua, ami tama hotu ba Prokurador Matias Soares nia sala laran. Nia husu ami ho pergunta hanesan, maibé ami hotu hatan katak, ami la hare. Remata husu ami, sira haruka ami hotu sai fali ba liur. Sira kontinua husu tan labarik sira seluk. Ami hein to’o tuku 9 kalan”.

Kastigu labarik sira la han durante loron tomak

Iha fatin ne’ebé de’it, maske ema ne’e kriminozu boot to’o ne’ebé mós nia sei iha direitu báziku ida atu hetan asesu ba ai-han. Maske ema ne’e komete ka halo krime boot ida kontra Estadu mós nia sei nafatin iha direitu báziku, nia sei nafatin hetan protesaun atu asesu ba hahan no hemu. Sa tan labarik feto ki’ik-oan sira, konvensaun internasional kona-ba direitu labarik sira proteze tebes sira. Maske nune’e, situasaun ne’e la akontese ba labarik feto nain 9 durante hetan prosesu inkeritu husi Prokurador Matias Soares iha edifisiu Prokuradoria Oe-Kusi Ambeno iha loron 28 Maiu 2021.

Sasin sira deklara katak, durante loron tomak ida sira lahetan asesu ba ai-han, no a’at liutan organizasaun sira ne’ebé durante ne’e iha reputasaun di’ak hodi tau matan no sai protetor ba direitu labarik feto sira nian mós habosok sira hodi lakohi fó han sira durante loron tomak ida nia laran. Husi dader to’o oras 11 kalan maka labarik feto sira ne’e foin han iha uma mahon Topu-Honis Mahata. Lala’ok prosesu inkeritu ba labarik feto ne’e viola ona labarik sira nia direitu atu asesu ba ai-han iha loron ida nian.

“Ha’u husu ba Juliana Meni dehan ohin imi promete atu hola hahan ne’e iha ne’ebé? Labarik sira hamlaha ona. Nia hatan katak, hein itoan tan. Ami hein to’o tuku 11 kalan. Depois Ameta Bano (Koordenador Pradet Oe-Kusi Ambeno) no Ana Paula Sequeira sira nain rua mai, Juliana dehan ami atu ba toba iha Pradet, maibé ami hotu lakohi, ami dehan ohin imi hatete katak atu lori ami fila. Nune’e, Prokurador Matias Soares haruka motorista ho Juliana Meni lori ami fila ba Topu-Honis Mahata maka ami foin han iha tuku 11 kalan. Juliana Meni bosok ami atu hameno hahan, maibe nia la hameno ida,” nia esplika.

Nia dehan, hafoin ida ne’e labarik feto sira ne’ebé hela iha uma mahon Topu-Honis Kutet, sira ba fali ona Kutet, no sira ne’ebé hela iha Mahata hela de’it iha Mahata. Uma mahon Topu-Honis Kutet ne’e akumula de’it labarik feto-mane ki’ik sira ne’ebé sei iha ensinu báziku, no bainhira atu kontinua ensinu pre-sekundaria no sekundaria maka foin tun ba hela iha uma mahon Topu-Honis nian ida seluk iha Mahata, Oe-Kusi villa.

Detein durante loron 7 iha Pradet molok halo visum obriga

Organizasaun sira ne’ebé durante ne’e hala’o serbisu protesaun ba vitima violasaun sexual no vitima violensia domestika inklui organizasaun sira ne’ebé fornese uma mahon ba vitima hirak ne’e halo serbisu hamutuk hodi halo detensaun illegal no forsadamente ba labarik feto sira husi uma mahon Topu-Honis Kutet no Mahata durante loron 7 nia laran iha uma Pradet, uma entrada no uma mahon iha Oe-Kusi Ambeno husi loron 12 to’o 18 Juñu 2020.

12-18 Juñu 2020

Tuir sasin vitima visum obriga katak, iha loron 12 Juñu 2020, Juliana Meni hamutuk ho polisia investigasaun kriminal kontinua ba fali uma mahon Topu-Honis Kutet hodi foti tan labarik feto sira atu ba hatan iha Ministériu Públiku iha Oe-Kusi villa.

Vitima visum obriga ne’e konta, iha loron ne’e tantu parte ALfela ho polisia habosok labarik feto sira hamutuk nain 16 katak ohin tenke ba hatan iha Ministériu Públiku atu nune’e eis padre ne’e bele fila mai lalais ona iha Topu-Honis hanesan baibain. Rona tiha esplikasaun ne’e, labarik feto-oan sira sente laran kontente tebes, no ba ona Oe-Kusi villa.

Foti labarik sira iha dala ida ne’e, membru polisia Nilda do Rosario hahu bandu ona labarik sira nia inan-aman, ibu asrama sira atu labele akompaña sira nia oan rasik ba Ministériu Públiku. Maske polisia bandu, maibé inan-aman balun inklui ibu asrama balun kontinua obriga aan hodi tuir labarik sira ne’e iha edifisiu Prokuradoria Ambeno.

To’o ne’eba, labarik feto-lubun husi uma mahon Topu-Honis Mahata iha ona edifisiu Prokuradoria nia oin. Hein atu tuir prosesu inkeritu. Polisia no ALfela hahu haketa ona labarik sira ho sira nia inan-aman no ibu asrama sira.

Polisia ho ALfela hahu lori ona labarik sira ba detein iha uma mahon sira ne’ebé prepara tiha ona.

“Ami to’o edifisiu prokuradoria, sira lori tiha labarik sira husi Mahata ba Pradet. Ami tun husi kareta, Prokurador Matias Soreas dehan imi la jadi hatan, imi ba deskansa lai. Depois haruka sira sa’e kareta, hamutuk nain 16,” Deolinda Subun esplika liu husi nia deklarasaun eskrita ne’ebé TOP asesu.

Husi uma entrada ba Pradet

Deolinda Subun nu’udar mós vitima visum orbigatoriu no vitima detensaun ne’e hatutan, bainhira sira to’o iha uma entrada, sira tun husi kareta, no polisia Nilda do Rosario dehan ba labarik sira ne’e atu labele hamrik iha odamatan oin, maibé tenke tama liuba uma laran. Ida ne’e hanesan loloos ho lala’ok detensaun obriga, no detensaun illegal ba labarik feto sira maske sira hatan ona katak, eis padre ne’e nunka viola sira iha Topu-Honis.

“Depois ami tuur itoan, Juliana Meni bolu naran ami nain neen (6), fahe ami ba uma Pradet, ami tanis, maibé Juliana dehan imi labele tanis tanba imi nia bin sira iha uma Pradet ona. Bolu hotu naran, sira haruka ami sai husi uma entrada, sa’e ba kareta, polisia Nilda do Rosario ho Juliana Meni maka lori ami ba uma Pradet. Ami to’o ne’eba, ami nia bin sira nain lima iha ne’eba ona,” vitima Deolinda konta.

Nia hatutan, bainhira to’o uma Pradet, polisia Nilda do Rosario no Juliana Meni hamenon hela ba labarik feto sira ne’e katak, tenke hela iha uma Pradet ne’e to’o aban maka mai foti sira hodi ba hatan iha Ministériu Públiku.

“Ami hein to’o loron Sábadu. Polisia Nilda ho Juliana mai hatete ami katak, Segunda maka ami mai foti imi ba hatan iha edifisiu prokuradoria. To’o Segunda ami hein, sira la mai, ami tanis hotu, hakarak fila ba Topu-Honis ona. Ami tanis no halo barullu, sira telefone polisia mai uma Pradet hodi hatauk ami. Sira hatete ami dehan imi labele tanis, depois imi sei fila-fali ba Topu-Honis. Sira hamaus ami atu labele tanis, sira haruka ami tama nonton”.

“Iha loron Tersa, ha’u nia ama mai buka ami, sai xavi metin tiha ami iha kuarta laran, hau nia abin maka hare hetan ha’u nia ama, depois ha’u nia ama fila-fali maka hau nia bin sira foin fó hatene ha’u katak ohin ama mai. Depois ami hein to’o loron Kinta 18 Juñu 2020, mana Catarina Anuno ho mana Yuli maka halo visum obriga mai ami iha uma Pradet”.

Vitima visum obrigatoriu ne’e konta, Yuli maka bolu sira nia naran, no dotora Catarina Anuno hein iha kuartu laran hodi halo visum obriga ba labarik sira ne’e sem prezensa inan-aman.

Kodigu Prosesu Penal Timor-Leste nian katak, bainhira ema ida ba konfesa katak nia hetan violasaun sexual husi ema ruma maka foin bele halo visum hodi komprova ninia deklarasaun ne’e, maibé bainhira ema ida deklara katak, nia nunka hetan violasaun sexual, entaun labele halo visum ba ema ne’e, no padraun Organizasaun Mundial ba Saúde (OMS) mós hateten momoos katak, bainhira atu halo visum ba vitima violasaun sexual ruma tenke hetan autorizasaun husi vitima ne’e rasik, no bandu atu halo detensaun maka foin halo visum. Se detein ona vitima durante tempu naruk nia laran maka halo visum ne’e viola ona vitima nia direitu fundamental sira. No padraun OMS mós katak, atu halo visum ba labarik feto ho ida menor mós tenke hetan autorizasaun eskrita husi labarik feto sira nia inan-aman rasik.

Pessoal saúde ida ne’ebé atu halo visum ne’e mós tenke hasai espesializada kona-ba área visum ne’e rasik maka foin bele halo, la’os parteira ka médiku jeral mós bele halo. Se ida ne’e maka akontese, ne’e violasaun boot ba ema nia direitu sira.

Kodigu Penal Timor-Leste no padraun OMS nian esplika klaru kona-ba prosedimentu sira atu halo visum, maibé situasaun ne’e la akontese, no la aplika ba labarik feto sira husi uma mahon Topu-Honis iha tinan 2020. Labarik feto sira kuaje nain 30 hetan maka hetan visum ho obriga iha uma Pradet iha fulan Juñu 2020.

“Depois mana Yuli bolu ha’u nia naran, lori ha’u tama ba kuartu laran, mana Catarina Anuno hein hela iha kuartu laran. Tama to’o kuartu laran, nia haruka ha’u kolu hau nia faru no kalsa. Depois haruka ha’u sa’e ba kama leten. Iha kama leten haruka ha’u les ha’u nia kelen, depois taka hau nia oin ho lipa. Depois les ha’u nia kelen, nia hatama nia liman no hanehan ha’u nia fatin-lulik, ha’u sente moras loos, ha’u tanis lian sai maka’as, sira haruka ha’u tata sumasu, depois haruka ha’u les ha’u nia tee-fatin, depois cek hotu ha’u nia kabun. Mana Catarina maka halo, no mana Yuli maka leno uja lampra telefone”.

“Hotu tiha sira haruka ha’u tun husi kama leten, haruka ha’u hatais fali faru no kalsa. Ha’u hatais hotu faru no kalsa, sira dehan sai ba liur labele fó hatene ba kolega sira. Sira dehan ida ne’e segredu. Ha’u sai husi kuartu, sira rega ha’u nia liman”.

Nia dehan, hafoin remata visum obriga ne’e, iha parte lorokraik Ana Paula Sequeira maka ba hasoru labarik sira ne’e iha uma Pradet, no lori labarik nain tolu ba hatan iha Ministériu Públiku.

“Ana Paula lori ami ba prokuradoria. To’o prokuradoria, ha’u nia kolega ida ho Ana Paula tama ba sala laran hodi hatan, ha’u ho kolega ida seluk hein iha liur ho Ameta Bano, depois lori ami fila ba Pradet. Depois foti ba dala rua nian, ha’u ho Paula ho kolega ida tan, ami nain tolu ba hatan iha Prokuradoria, iha loron Kinta lokraik”.

Vitima visum ne’e konta, bainhira tama ba sala laran, Ana Paula Sequeira hala’o nia papel, nia serbisu nu’udar tradutora husi lia-Tetun ba Molok-Meto (lian materna Oe-Kusi Ambeno). Prokurador Matias Soares maka husu ho Tetun, Ana Paula maka halo tradusaun ba labarik feto sira.

“Ami tama ba sala laran, Prokurador Matias Soares husu ha’u, Ana Paula maka traduz. Ana Paula husu ha’u dehan baibain toba hamutuk ho amu ka? Ha’u hatan dehan la’e. Depois ha’u la hatene tuir ona tanba, sira nain rua ko’alia de’it ona Portugues ho Ingles ho Tetun. Ha’u la hatene musan ida. Depois Ana Paula maka lori ha’u sai, ami nain rua kolega ida hein fali kolega ida seluk tama hatan fali. Depois nia sai mai, polisia Nilda do Rosario ho Ameta Bano maka lori ami fila ba Topu-Honis Mahata, iha oras tuku 9 kalan iha 18 Juñu 2020”.

Hafoin to’o uma mahon Topu-Honis Mahata, tuir Maria Magdalena Suni katak, nia oan feto Deolinda Subun hatete ba nia katak, nia fatin-lulik ne’e moras tebes, no moras loos bainhira atu so’e bee-ki’ik.

“Ha’u husu tanba sa maka mii moras? Nia dehan ohin iha uma Pradet mana Catarina no mana Yuli maka hatama sira nia liman-fuan ba ha’u nia fatin-lulik ne’e maka ha’u miu ne’e moras loos. Depois labarik feto oan ida mós hatete hanesan ne’e hotu. Depois ha’u lori sira ba haris fatin, sira nain tolu mii ho tanis loos, sira mii kahur malu ho ran sai,” esplika Maria Suni.

“Depois ami bolu labarik boot sira, ami husu sira no sira hatan dehan loos ami hotu hetan visum obriga depois ami husu sira nusa maka imi sai la fó hatene, sira dehan ohin sira visum hotu ami, sira hameno dehan labele fó hatene bai nan-aman sira, ida ne’e segredu, ne’e maka ami ta’uk la fó hatene”.

Liu tiha ida ne’e, nia konta katak, iha loron 22 Juñu 2020, polisia hamutuk ho kareta ALfela nian ba hatun tan labarik feto balun iha uma mahon Topu-Honis Mahata.

“Sira mai hatun labarik sira, ami husu sira tanba sa maka imi halo violasaun ba ami nia oan sira. Sira hatan dehan ami la hatene”.

Iha loron ne’e, sasin ne’e fó hateten ba polisia no ALfela katak, orsida tuku 2 lorokraik sira sei ba husu Pradet kona-ba assuntu ne’e.

“Ami to’o iha Pradet, Ameta Bano hakerek ami nia naran ida-idak, depois husu ami dehan imi mai atu halo saida? Ami hatan katak ami mai atu husu tanba sa maka imi viola ami nia oan sira? Ameta Bano hatan ami dehan nia la hatene buat ida, imi ba husu de’it iha prokurador. Depois Ameta Banu, Juliana Mene, Frasisco Taeki, sira lori ami ba edifisiu prokuradoria”.

To’o iha prokuradoria, polisia barak loos iha ne’eba. Ameta Bano fó ami nia naran ba Matias Soares, le’e naran ida-idak ho ami nia oan sira tama ba laran, haruka ami tuur maka sira esplika mai ami dehan katak ami serbisu hamutuk. Ami inan aman hare iha edifisiu laran ne’e ema nain 7 mak hanesan prokurador Matias Soares, polisia Nilda do Rosario, Koordenador Pradet Oe-Kusi Ambeno, Sanchia Florência Paixão Bano alias Ameta Bano, Ana Paula Sequeira, Juliana Meni husi ALfela, Yuli husi Pradet inklui, sekretaria prokurador ida.

Sira dehan ami ne’e serbisu hamutuk, sira dehan imi inan-aman la iha direitu atu mai keixa ami kona-ba imi nia-oan sira. Depois Prokurador Matias Soares dehan mai ha’u katak sei ha’u nia ulun fatuk toos, nia sei lori ha’u nia oan ba fatin seluk tanba nia seik ki’k oan. Ha’u hatan nia dehan ha’u nia oan la’os serbisu iha kantor, ne’e maka ita boot atu muda tun-sa’e.

Depois polisia Nilda do Rosario hasai sira nia foto iha Pradet, nia mai hatudu ba ha’u, ha’u tanis, ha’u lakohi hare sira nia foto. Depois polisia Nilda dehan reja, ha’u hatan dehan ami reja ba Maromak iha leten a’as ba, maibé lalehan ne’e sidauk nakloke mai ami. Sira husu ami ida-idak katak, se maka fó hatene imi mai iha ne’e? Ami dehan, ami nia oan sira maka konta mai ami, depois sira dehan, sai husi ne’e labele fó hatene ema seluk, ida ne’e segredu. Depois ami sai, haruka ami hasai foto hamutuk.

The Oe-Kusi Post (TOP) esforsu konfirma ona dotora Catarina Anuno via kontaktu telemovel no haruka lista pergunta balun via nia númeru WhatsApp maibé, to’o oras ne’e seidauk hetan resposta ruma.

Entretantu, Koordenador Pradet Oe-Kusi Ambeno, Sanchia Florência Paixão Bano (Ameta Bano) antes ne’e esplika ona hodi lakohi ko’alia klean kona-ba kazu ne’e, tanba kazu ne’e oras ne’e prosesa hela iha Tribunal.

TOP mós esforsu dala tolu tutuir malu hodi konfirma assuntu ne’e ba PRADET Nasionál, maibé to’o oras ne’e seidauk fó resposta.

Kazu ne’e prejide husi juiz koletivu, no arguidu defende husi advogadu privadu nain tolu, no vitima violasaun sexual sira reprezenta husi Prokurador Matias Soares.

Tuir ajenda julgamentu katak, prosesu julgamentu ne’e la’o maratona no iha posibilidade sei remata iha loron 30 Jullu 2021.

The Oekusi Post
Author: The Oekusi PostWebsite: https://www.oekusipost.comEmail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
www.OeKusiPost.com nu’udar plataforma media online iha Oe-Kusi Ambeno, Timor-Leste ne’ebé aprezenta notísia iha área oioin iha teritóriu nasionál. Rua. Numbei, Oe-Kusi Ambeno Mobile: +670 7723 4114 Email: info (at) OeKusiPost.com

PUBLISIDADE

Online Counter