Oekusipost.com Dili – Prosesu amostra espesimé ne’ebé hala’o husi ekipa vijilánsia epidemiolójika ba ema nain 79 husi munisipiu Likisa, oras ne’e rezultadu hatudu nain 27 mak negativu ...
Lee kontinua...

Oekusipost.com Maubisse – Movimentu no atividade sira iha merkadu Maubisse, Ainaro kontinua la’o hanesan tempo normal, tanba maioria komunidade sira iha postu ne’e seidauk iha informasaun klean ...
Lee kontinua...

Oekusipost.com Dili – Durasaun Estadu emerjénsia sura hahu husi aprovasaun dekretu governu ba medida sira Estadu emerjénsia ne’ebé aprova iha loron Sabádu, 28 Marsu 2020 to’o ohin foin mak ...
Lee kontinua...
Hare seluk

PUBLISIDADE