DILI (TOP) – Ministra Saúde Odete Maria Freitas Soares halo ona vizita ba Sentru Integradu ba Jestaun Krize (SIJK) iha Sentru Konvensaun Dili hodi hare besik liutan serbisu sira durante ...
Lee kontinua...

DILI (TOP) – Sala izolamentu oras ne’e mamuk ona, maibé sei iha ema hamutuk nain 435 mak oras ne’e hein hela sira nia rezultadu teste, no ema hamutuk nain 855 mak rezultadu teste hatudu ...
Lee kontinua...

Oekusipost.com Dili – Total ema hamutuk nain 854 mak tuir tiha ona teste laboratóriu, no Sábadu ohin sei iha ema nain 80 mak oras ne’e hein hela sira nia rezultadu teste ne’ebé sei iha hela ...
Lee kontinua...

Oekusipost.com Dili – Dadus kona-ba moras virus corona (COVID-19) iha rai-laran oras ne’e iha ema nain 679 mak sira nia rezultadu teste laboratóriu hatudu negativu, no iha ema hamutuk nain 21 ...
Lee kontinua...

Oekusipost.com Dili – Governu Repúblika Popular China ajuda ona fasilidade sira hanesan máskara hamutuk 82.000 ba Timoroan sira taka inus no ibun hodi hado’ok a’an husi moras virus corona ...
Lee kontinua...

Oekusipost.com Dili – Kuaje semana ida resin ona, kazu konfirmadu nafatin de’it ba nain 24. Husi númeru ne’e, oras ne’e ema hamutuk nain 20 (16 konfirmadu, nain 4 kazu provável) mak ...
Lee kontinua...
Hare seluk
Online Counter