SANTA ROSA (TOP) – Tribunal Distrital Oe-Kusi Ambeno adia prosesu julgamentu ba arguidu nain 3 inklui arguidu APB ne’ebé deskonfia involve iha kazu agresaun fizika hasoru mestre Domingos Nesi ...
Lee kontinua...

SANTA ROSA (TOP) – Prosesu julgamentu ba kazu agresaun fiziku ne’ebé involve arguidu nain 4 kontra lezadu Domingos Nesi tama ba loron daruak, Tribunal kontinua rona deklarasaun sasin sira tantu ...
Lee kontinua...
Hare seluk

PUBLISIDADE