BIKELI (TOP) – Komunidade sira iha suku Bikeli, lamenta no kestiona maka’as kona-ba prose s implementasaun ba projetu pilotu Zona Espesial ba Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) ne’ebé ejekuta ...

#Saude

Artigu seluk

PUBLISIDADE

#Politika

Artigu seluk

#OeKusi #RAEOA

Artigu seluk

Mundu

Artigu seluk